کارشناسان کانون

کارشناسان کانون

  • فیلتر ها
  • تغیر طرح بندی به طرح شبکه
  • تغیر طرح بندی به طرح جدول
  نام رشته کارشناسی حوزه فعالیت دیگر اطلاعات
2017-11-05-06-45-19
ملوسک ستایش رشته گیاه پزشکی و تشخیص آفات استان سمنان
تحصیلات لیسانس مهندسی کشاورزی (گیاه پزشکی)
شروع کارشناسی 1388/07/28
صلاحیت ها تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی و علفهای هرز و برآورد میزان خسارت وارده ناشی از آن در استان سمنان
2017-11-05-06-49-25
محمدرضا صالحیان رشته گیاه پزشکی و تشخیص آفات استان سمنان به جز مرکز استان
تحصیلات لیسانس مهندسی کشاورزی (گیاه پزشکی)
شروع کارشناسی 1389/05/03
صلاحیت ها تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی و علفهای هرز و برآورد میزان خسارت وارده ناشی از آن در استان سمنان به جز مرکز استان
2017-11-05-06-51-54
ملیحه راحتی رشته گیاه پزشکی و تشخیص آفات استان سمنان به جز مرکز استان
تحصیلات لیسانس مهندسی کشاورزی (گیاه پزشکی)
شروع کارشناسی 1389/09/16
صلاحیت ها تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی و علفهای هرز و برآورد میزان خسارت وارده ناشی از آن در استان سمنان به جز مرکز استان
2017-11-04-20-34-03
مرتضی طحانی رشته گاز و گاز رسانی استان سمنان
شروع کارشناسی 1389/09/06
صلاحیت ها گازرسانی به ساختمانهای مسکونی و تجاری در استان سمنان
2017-11-04-20-35-46
احمد غریب رشته گاز و گاز رسانی استان سمنان
شروع کارشناسی 1389/09/09
صلاحیت ها گازرسانی به ساختمانهای مسکونی و تجاری- گاز رسانی به صنایع و نیروگاهها ،شبکه های گاز شهری و ایستگاههای تقلیل فشار گاز، گاز رسانی به صنایع و نیروگاهها،خطوط لوله انتقال گاز وایستگاههای ورودی شهر، رسیدگی به حوادث گازگرفتگی و انفجار گاز طبیعی و نشت آن در استان سمنان
2017-11-05-04-28-47
محمدصادق دوست محمدی رشته کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان
تحصیلات لیسانس مهندسی(خاکشناسی)
شروع کارشناسی 1374/10/24
صلاحیت ها تشخیص وارزیابی اراضی دایر، بایر و موات از نظر کشاورزی، ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها، برآورد میزان خسارات وارده به آنها، تعیین اجاره بهاء و اجرت¬المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات، ارزیابی ساختمانها و تأسیسات روستایی متعارف که جزیی از مجموعه مورد ارزیابی باشد، خاکشناسی و تعیین میزان آب موردنیاز برای مصارف کشاورزی،تفسیر عکسهای هوائی و ماهواره ای از نظر کشاورزی در استان سمنان
2017-11-05-04-30-40
ناصر همتی رشته کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان
تحصیلات لیسانس خدمات فنی کشاورزی
شروع کارشناسی 1379/06/20
صلاحیت ها ارزیابی اراضی مزروعی وباغات و پارکها و محصولات آنها وتعیین خسارات وارده، تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات، ارزیابی ساختمانها وتأسیسات روستایی متعارف که جزیی از مجموعه مورد ارزیابی باشد، ارزیابی زراعتها وتولیدات گلخانه ای،کشت بافت بذر و نهال های اصلاح شده ژنتیکی،تشخیص اراضی جنگلی مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگر وارزیابی آنها،ارزیابی ماشین آلات و وسایل و لوازم و ادوات کشاورزی – ارزیابی فرآورده ها و محصولات جنگلی و مرتعی و تعیین میزان خسارت وارده به آنها دراستان سمنان
2017-11-05-04-32-47
محمدباقر رنجبرزاده رشته کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان
تحصیلات لیسانس مهندسی جنگل ¬ومرتع
شروع کارشناسی 1381/02/29
صلاحیت ها تشخیص اراضی جنگلی،مرتعی وزراعی ازیکدیگر،ارزیابی جنگلها ومراتع، تعیین وبرآورد میزان خسارات وارده به جنگلها ومراتع، تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی مزروعی و باغات، ارزیابی فرآورده ها ومحصولات جنگلی و مرتعی و تعیین خسارات وارده به آنها، تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای از نظر کشاورزی،ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده به آنها- ارزیابی ساختمانهت و تاسیسات روستایی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی باشد در استان سمنان
2017-11-05-04-34-45
غلامعلی گنجعلی رشته کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان
تحصیلات لیسانس مهندسی کشاورزی (ترویج وآموزش)
شروع کارشناسی 1381/02/29
صلاحیت ها ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها، برآورد میزان خسارت وارده به آنها، تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات، ارزیابی ساختمانها و تأسیسات روستایی متعارف که جزیی از مجموعه مورد ارزیابی باشد، ارزیابی زراعتها وتولیدات گلخانه ای، کشت بافت بذر و نهال های اصلاح شده ژنتیکی، تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای از نظر کشاورزی، تشخیص اراضی جنگلی ،مراتع و بیشه زارها و زراعی ها از یکدیگر و ارزیابی آنها – ارزیابی محصولات کشاورزی درانبارها – سیلوها - سردخانه ها – محموله های محصولات کشاورزی و تعیین میزان خسارت وارده به آنها، تعین و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی در استان سمنان
2017-11-05-04-36-28
مهدی رحیمی رشته کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان
تحصیلات فوق لیسانس مهندسی کشاورزی (اصلاح نباتات)
شروع کارشناسی 1382/03/27
صلاحیت ها ارزیابی اراضی مزروعی و محصولات آنها (حسب مورد) وتعیین میزان خسارت وارده به آنها،ارزیابی باغات و محصولات آنها (حسب مورد)، تعیین میزان خسارات وارده به آنها دراستان سمنان
2017-11-05-04-37-53
عزت ا... مقیمیان رشته کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان
تحصیلات لیسانس مهندسی کشاورزی عمومی
شروع کارشناسی 1382/04/01
صلاحیت ها ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها، برآورد میزان خسارات وارده به آنها، تعیین اجاره بهاء واجرت المثل و تعیین حق ریشه واحیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی وغارسین ومالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات، ارزیابی ساختمانها وتأسیسات روستایی متعارف که جزیی ازمجموعه موردارزیابی باشد،تشخیص اراضی جنگلی، مراتع و بیشه¬زارها و زراعی از یکدیگر وارزیابی آنها ،ارزیابی ماشین آلات و وسائل و لوازم و ادوات کشاورزی، ارزیابی زراعتها وتولیدات گلخانه ای، کشت بافت بذر و نهال های اصلاح شده ژنتیکی، خاکشناسی و تعیین میزان آب مورد نیازبرای مصارف کشاورزی ارزیابی محصولات کشاورزی در انبارها – سیلوها - سردخانه ها – محموله های محصولات کشاورزی و تعیین میزان خسارت وارده به آنها در استان سمنان
2017-11-05-04-41-25
اسماعیل حیدری رشته کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان
تحصیلات لیسانس مهندسی کشاورزی (دامپروری)
شروع کارشناسی 1382/04/04
صلاحیت ها ارزیابی اراضی مزروعی و محصولات آنها (حسب مورد) و تعیین میزان خسارات وارده به آنها و همچنین ارزیابی باغات و محصولات آنها (حسب مورد)، تعیین میزان خسارات وارده به آنها ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستایی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی باشد ،تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات، ارزیابی زراعت ها و تولیدات گلخانه ای، کشت بافت بذر و نهال های اصلاح شده ژنتیکی، ارزیابی ماشین آلات و لوازم و ادوات کشاورزی در استان سمنان