کارشناسان کانون

  • فیلتر ها
  • تغیر طرح بندی به طرح شبکه
  • تغیر طرح بندی به طرح جدول
2017-11-02-14-42-36
رشته کارشناسی: رشته مهندسی آب
حوزه فعالیت: شهرستان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی عمران(کارهای آبی)
شروع کارشناسی 1394/03/25
صلاحیت ها بررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی در رابطه با انهار، چشمه ها و چاه ها در شهرستان سمنان
2017-11-02-14-45-47
رشته کارشناسی: رشته مهندسی آب
حوزه فعالیت: شهرستان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی کشاورزی (آبیاری )
شروع کارشناسی 1394/03/25
صلاحیت ها بررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی در رابطه با انهار، چشمه ها و چاه ها، بررسی شبکه های آبیاری تحت فشار سنتی و خطوط انتقال آب در شبکه های مذکور تا حد اول مزرعه در شهرستان سمنان
2017-11-02-15-08-50
رشته کارشناسی: رشته مهندسی معادن
حوزه فعالیت: شهرستان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی معدن ( استخراج)
شروع کارشناسی 1391/07/05
صلاحیت ها بهره برداری معادن روباز در شهرستان سمنان
2017-11-02-19-40-24
رشته کارشناسی: رشته حسابداری وحسابرسی
حوزه فعالیت: شهرستان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس حسابداری
شروع کارشناسی 1393/03/11
صلاحیت ها رسیدگی و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی و حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی، حسابداري و حسابرسي موسسات و نهادهای عمومي غيردولتياز جمله بنيادها، شهرداريها و ساير موسسات عام المنفعه - حسابداري و حسابرسي وزارتخانه ها ،سازمانها و موسسات دولتي و طرح هاي عمراني در شهرستان سمنان
2017-11-02-19-45-23
رشته کارشناسی: رشته حسابداری وحسابرسی
حوزه فعالیت: شهرستان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس حسابداری(مالیاتی)
شروع کارشناسی 1394/12/04
صلاحیت ها رسیدگی و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی و حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی در شهرستان سمنان
رشته کارشناسی: رشته حسابداری وحسابرسی
حوزه فعالیت: شهرستان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس حسابداری
شروع کارشناسی 1397/02/10
صلاحیت ها رسیدگی و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی و حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی در شهرستان سمنان
2017-11-03-12-45-31
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: شهرستان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی راه و ساختمان
شروع کارشناسی 1392/07/30
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت، تطبیق وضعیت، متره وبرآورد،رسیدگی صورت کارکرد ، تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت و میزان خسارات،ارزیابی اراضی و املاک مسکونی – ارزیابی اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی در شهرستان سمنان
2017-11-03-12-51-33
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: شهرستان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی عمران
شروع کارشناسی 1394/03/25
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت، تطبیق وضعیت، متره وبرآورد، رسیدگی صورت کارکرد، تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت و میزان خسارات، ارزیابی اراضی و املاک مسکونی، تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی، تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی در شهرستان سمنان
2017-11-03-13-03-07
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: شهرستان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی عمران
شروع کارشناسی 1394/12/24
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت، تطبیق وضعیت، متره و برآورد، ارزیابی اراضی غیرمزروعی ،رسیدگی صورت کارکرد، تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت و میزان خسارات، ارزیابی املاک ، تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک- تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در شهرستان سمنان
2017-11-03-13-11-20
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: شهرستان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی عمران
شروع کارشناسی 1395/12/23
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت، تطبیق وضعیت، متره وبرآورد،رسیدگی صورت کارکرد،تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت و میزان خسارات ، ارزیابی اراضی مسکونی، ارزیابی املاک مسکونی، تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی در شهرستان سمنان
2017-11-03-13-46-32
رشته کارشناسی: رشته برنامه ریزی شهری
حوزه فعالیت: شهرستان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات فوق لیسانس مهندسی شهرسازی (طراحی وبرنامه ریزی شهری و منطقه ای)
شروع کارشناسی 1394-12-24
صلاحیت ها تشخیص وتطبیق کاربری اراضی شهری با مقررات ناظر بر آن ، تعیین و تشریح وضعیت
( تامین دلیل ) در شهرستان سمنان
2017-11-03-13-53-10
رشته کارشناسی: رشته محیط زیست
حوزه فعالیت: شهرستان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی(بهداشت محیط)
شروع کارشناسی 1391/11/30
صلاحیت ها بررسی واظهارنظر درباره عوامل ومکانهای آلوده وآلاینده های محیط زیست در شهرستان سمنان