کارشناسان کانون

علی خراسانی

رشته کارشناسی: رشته مهندسی آب
حوزه فعالیت: شهرستان دامغان
تحصیلات لیسانس مهندسی زمین شناسی
شماره پروانه 41-02-67-171
شروع کارشناسی 1394/03/25
شماره ثابت 02335225950
شماره همراه 09122319721
آدرس ایمیل a.khorasani@semkarshenas.ir
آدرس دامغان:شهرک گلستان،خیابان نیلوفر،خیابان زنبق، پلاک 23
صلاحیت ها بررسی حقابه ها واجرت المثل منابع آب اعم ازسطحی یا زیرزمینی دررابطه با انهار،چشمه ها و چاه ها در شهرستان دامغان