کارشناسان کانون

کارشناسان کانون

  • فیلتر ها
  • تغیر طرح بندی به طرح شبکه
  • تغیر طرح بندی به طرح جدول
2017-11-05-06-53-47
رشته کارشناسی: رشته صنایع چوب
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات فوق لیسانس مهندسی منابع طبیعی،علوم و صنایع چوب شناسی(چوب و کاغذ)
شروع کارشناسی 1395/12/23
صلاحیت ها بررسی و ارزیابی فرآورده های چوبی با توجه به نوع از درجه بندی و کیفیت آنها، تعیین و برآورد میزان خسارت وارده بر انواع مواد اولیه چوبی در استان سمنان
2017-11-05-07-10-00
رشته کارشناسی: رشته حوادث ناشی از کار
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات فوق لیسانس مهندسی معدن(استخراج)
شروع کارشناسی 1381/02/29
صلاحیت ها حوادث ناشی از کار با گرایش معدن، بررسی و تشخیص حوادث انفرادی، بررسی و تشخیص عوامل مؤثر در بروز حادثه در استان سمنان
2017-11-05-07-11-40
رشته کارشناسی: رشته حوادث ناشی از کار
حوزه فعالیت: استان سمنان به جز مرکز استان نمایش کارشناسان
تحصیلات فوق لیسانس مهندسی شیمی
شروع کارشناسی 1388/11/29
صلاحیت ها بررسی و تشخیص حوادث انفرادی ،بررسی و تشخیص عوامل موثر در بروز حادثه در استان سمنان به جز مرکز استان
2017-11-05-07-12-58
رشته کارشناسی: رشته حوادث ناشی از کار
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی تولیدات گیاهی( باغبانی)
شروع کارشناسی 1389/09/06
صلاحیت ها بررسی و تشخیص حوادث انفرادی در استان سمنان
2017-11-05-07-14-30
رشته کارشناسی: رشته حوادث ناشی از کار
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی مکانیک (طراحی جامدات)
شروع کارشناسی 1391/09/02
صلاحیت ها بررسی و تشخیص حوادث انفرادی ، رسیدگی به بهداشت محیط کار،رسیدگی به ایمنی و حفاظت کارگاه ها - بررسی و تشخیص عوامل موثر در بروز حادثه در استان سمنان
2017-11-05-07-15-56
رشته کارشناسی: رشته حوادث ناشی از کار
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات فوق لیسانس شیمی(شیمی آلی)
شروع کارشناسی 1391/04/25
صلاحیت ها بررسی و تشخیص حوادث انفرادی ، رسیدگی به بهداشت محیط کار، بررسی و تشخیص عوامل موثر در بروز حادثه در استان سمنان
2017-11-05-07-16-58
رشته کارشناسی: رشته حوادث ناشی از کار
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی مکانیک (طراحی جامدات)
شروع کارشناسی 1392/07/30
صلاحیت ها رسیدگی به ایمنی و حفاظت کارگاهها ،بررسی و تشخیص حوادث انفرادی،بررسی وتشخیص عوامل موثر در بروز حادثه، رسیدگی به اختلافات فی مابین کارگر و کارفرما در بررسی حوادث ناشی از کار در شهرستان سمنان
2017-11-05-07-18-04
رشته کارشناسی: رشته حوادث ناشی از کار
حوزه فعالیت: شهرستان شاهرود نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی بهداشت حرفه ای
شروع کارشناسی 1394/03/25
صلاحیت ها بررسی وتشخیص حوادث انفرادی در شهرستان شاهرود
رشته کارشناسی: رشته حوادث ناشی از کار
حوزه فعالیت: شهرستان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات فوق لیسانس بهداشت حرفه ای
شروع کارشناسی 1397/02/10
صلاحیت ها بررسی و تشخیص حوادث انفرادی - رسیدگی به بهداشت محیط کار در شهرستان سمنان
2017-11-05-07-19-47
رشته کارشناسی: رشته آتش سوزی و آتش نشانی
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس آتش نشانی( پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث)
شروع کارشناسی 1394/12/24
صلاحیت ها بررسی وتعیین علل وقوع آتش سوزی در اماکن در استان سمنان