کارشناسان کانون

کارشناسان کانون

  • فیلتر ها
  • تغیر طرح بندی به طرح شبکه
  • تغیر طرح بندی به طرح جدول
2017-11-05-06-15-21
رشته کارشناسی: رشته کشاورزی و منابع طبیعی
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات فوق لیسانس مهندسی کشاورزی(آبیاری وزهکشی)
شروع کارشناسی 1391/03/11
صلاحیت ها ارزیابی اراضی مزروعی و باغات وپارکها ومحصولات آنها، برآورد میزان خسارت وارده به آنها، خاکشناسی وتعیین میزان آب موردنیاز برای مصارف کشاورزی در استان سمنان
2017-11-03-12-16-03
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی عمران
شروع کارشناسی 1391/04/07
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت، تطبیق وضعیت، متره و برآورد، ارزیابی اراضی غیرمزروعی ،رسیدگی صورت کارکرد،تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت و میزان خسارات ،ارزیابی املاک، تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک، تعیین سرقفلی وحق کسب و پیشه و تجارت - رسیدگی به کلیه قراردادهاییکه بین کارفرمایان با مشاوران و پیمانکاران از هر نوع به استثناء قراردادهائیکه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله گردیده است در رابطه با تخصص کارشناس در استان سمنان
2017-11-03-12-18-33
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی راه و ساختمان
شروع کارشناسی 1391/04/07
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت، تطبیق وضعیت، متره و برآورد، ارزیابی اراضی واملاک مسکونی، رسیدگی صورت کارکرد،تشخیص حسن انجام کار،تعیین علت ومیزان خسارات دراستان سمنان
2017-11-03-12-20-52
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات فوق لیسانس مهندسی عمران-مهندسی سازه
شروع کارشناسی 1391/05/03
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت، تطبیق وضعیت، متره و برآورد، ارزیابی اراضی غیرمزروعی ،رسیدگی صورت کارکرد، تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت و میزان خسارات، ارزیابی املاک ، تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک- تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در استان سمنان
2017-11-05-06-31-40
رشته کارشناسی: رشته کشاورزی و منابع طبیعی
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات)
شروع کارشناسی 1394/12/24
صلاحیت ها ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها، برآورد میزان خسارت وارده به آنها، ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستائی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی باشد، ارزیابی زراعت ها و تولیدات گلخانه ای ، کشت بافت بذر و نهال های اصلاح شده ژنتیکی در استان سمنان
2017-11-03-12-33-12
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی عمران
شروع کارشناسی 1392/07/30
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت، تطبیق وضعیت، متره و برآورد،رسیدگی صورت کارکرد،تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت و میزان خسارات،ارزیابی اراضی غیرمزروعی - ارزیابی املاک ،تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک - تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، رسیدگی به اختلافات مربوط به کلیه قراردادهاییکه بین کارفرمایانبا مشاوران و پیمانکاران از هر نوع به استثناء قراردادهاییکه براساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله گردیده است در رابطه با تخصص کارشناس در استان سمنان
2017-11-03-12-39-03
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی عمران
شروع کارشناسی 1392/07/30
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت، تطبیق وضعیت ، متره و برآورد- رسیدگی صورت کارکرد، تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت و میزان خسارات ، ارزیابی اراضی غیر
مزروعی- ارزیابی املاک- تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک – تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در استان سمنان
2017-11-03-12-41-17
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی عمران
شروع کارشناسی 1392/07/30
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت، تطبیق وضعیت، متره و برآورد،رسیدگی صورت کارکرد،تشخیص حسن انجام کار،تعیین علت ومیزان خسارات،ارزیابی اراضی غیر مزروعی – ارزیابی املاک - تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک - تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت - رسیدگی به کلیه قراردادهاییکه بین کارفرمایان با مشاوران و پیمانکاران از هر نوع به استثناء قراردادهائیکه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله گردیده است در رابطه با تخصص کارشناس در استان سمنان
2017-11-03-12-49-42
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی عمران
شروع کارشناسی 1394/03/25
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت، تطبیق وضعیت، متره وبرآورد،رسیدگی صورت کارکرد(بدون قرارداد)، تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت و میزان خسارات،ارزیابی اراضی و املاک مسکونی – ارزیابی اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی در استان سمنان
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی راه و ساختمان
شروع کارشناسی 1379/02/04
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت - تطبیق وضعیت - متره و برآورد - ارزیابی اراضی غیر مزروعی - ارزیابی املاک مسکونی ، امورفنی مصالح ساختمانی- فولاد- بتن- مصالح متعارف ساختمانی و سایر مصالح ساحتمانی ، تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی، رسیدگی به اختلافات مربوط به کلیه قراردادهاییکه بین کارفرمایانبا مشاوران و پیمانکاران از هر نوع به استثناء قراردادهاییکه براساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله گردیده است در رابطه با تخصص کارشناس در استان سمنان