کارشناسان کانون

کارشناسان کانون

  • فیلتر ها
  • تغیر طرح بندی به طرح شبکه
  • تغیر طرح بندی به طرح جدول
2017-11-03-12-56-45
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: شهرستان گرمسار نمایش کارشناسان
تحصیلات فوق لیسانس مهندسی معماری
شروع کارشناسی 1394/03/25
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت، تطبیق وضعیت، متره وبرآورد،رسیدگی صورت کارکرد،تشخیص حسن انجام کار،تعیین علت ومیزان خسارات،ارزیابی اراضی و املاک مسکونی در شهرستان گرمسار
2017-11-03-12-59-01
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: شهرستان شاهرود نمایش کارشناسان
تحصیلات فوق لیسانس مهندسی عمران (سازه)
شروع کارشناسی 1394/12/24
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت – متره و برآورد –- رسیدگی صورت کارکرد – تشخیص حسن انجام کار – تعیین علت و میزان خسارات – ارزیابی اراضی غیرمزروعی - ارزیابی املاک – تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک – تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت - امورفنی مصالح ساختمانی، فولاد،بتن، مصالح ساختمانی متعارف ساختمانی و سایر مصالح ساختمانی در شهرستان شاهرود
2017-11-03-13-01-20
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: شهرستان گرمسار نمایش کارشناسان
تحصیلات فوق لیسانس مهندسی عمران (سازه های هیدرولیکی)
شروع کارشناسی 1394/12/24
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت، تطبیق وضعیت، متره و برآورد، رسیدگی صورت کارکرد(بدون قرارداد) ،تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت ومیزان خسارات ارزیابی اراضی مسکونی در شهرستان گرمسار
2017-11-03-13-03-07
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: شهرستان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی عمران
شروع کارشناسی 1394/12/24
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت – متره و برآورد –- رسیدگی صورت کارکرد – تشخیص حسن انجام کار – تعیین علت و میزان خسارات – ارزیابی اراضی غیرمزروعی - ارزیابی املاک – تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک – تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در شهرستان سمنان
2017-11-03-13-06-56
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: شهرستان شاهرود نمایش کارشناسان
تحصیلات فوق لیسانس مهندسی عمران (سازه)
شروع کارشناسی 1395/12/23
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت، تطبیق وضعیت، متره و برآورد، رسیدگی صورت کارکرد،تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت و میزان خسارات، ارزیابی اراضی مسکونی، ارزیابی املاک مسکونی، تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی در شهرستان شاهرود
2017-11-03-13-09-31
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: شهرستان شاهرود نمایش کارشناسان
تحصیلات فوق لیسانس مهندسی راه و ساختمان
شروع کارشناسی 1395/12/23
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت، تطبیق وضعیت، متره وبرآورد،رسیدگی صورت کارکرد،تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت و میزان خسارات، ارزیابی اراضی مسکونی در شهرستان شاهرود
2017-11-03-13-11-20
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: شهرستان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی عمران
شروع کارشناسی 1395/12/23
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت، تطبیق وضعیت، متره وبرآورد،رسیدگی صورت کارکرد،تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت و میزان خسارات ، ارزیابی اراضی مسکونی، ارزیابی املاک مسکونی، تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی در شهرستان سمنان
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی راه و ساختمان
شروع کارشناسی 1379/02/04
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت - تطبیق وضعیت - متره و برآورد - ارزیابی اراضی غیر مزروعی - ارزیابی املاک مسکونی ، امورفنی مصالح ساختمانی- فولاد- بتن- مصالح متعارف ساختمانی و سایر مصالح ساحتمانی ، تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی، رسیدگی به اختلافات مربوط به کلیه قراردادهاییکه بین کارفرمایانبا مشاوران و پیمانکاران از هر نوع به استثناء قراردادهاییکه براساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله گردیده است در رابطه با تخصص کارشناس در استان سمنان
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: شهرستان شاهرود نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی عمران
شروع کارشناسی 1397/02/10
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت - تطبیق وضعیت - متره و برآورد - رسیدگی صورت کارکرد ( بدون قرارداد)- تشخیص حسن انجام کار ، تعیین علت و میزان خسارات - ارزیابی اراضی غیرمزروعی در شهرستان شاهرود
2017-11-03-13-29-12
رشته کارشناسی: رشته نقشه برداری
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی عمران ( سیستم اطلاعات جغرافیایی)
شروع کارشناسی 1391/11/02
صلاحیت ها تهیه نقشه رقومدار (توپوگرافی )بمقیاس 1:200 ،تهیه نقشه های مسطحاتی و مساحی املاک و تعیین ابعاد و مختصات آن و مختصات آن و تطبیق باحدود ملک،پیاده کردن محدوده املاک برروی نقشه هوایی و شناسایی و مشخص کردن املاک برروی عکس های هوایی در استان سمنان
2017-11-03-13-31-52
رشته کارشناسی: رشته نقشه برداری
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات فوق لیسانس مهنسی عمران (سازه های هیدرولیکی)
شروع کارشناسی 1394/03/25
صلاحیت ها تهیه نقشه رقومدار (توپوگرافی )بمقیاس 1:200 ، تهیه نقشه های مسطحاتی و مساحی املاک و تعیین ابعاد و مختصات آن و مختصات آن و تطبیق باحدود ملک،پیاده کردن محدوده املاک برروی نقشه هوایی و شناسایی و مشخص کردن املاک برروی عکس های هوایی در استان سمنان
2017-11-03-13-34-45
رشته کارشناسی: رشته نقشه برداری
حوزه فعالیت: شهرستان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات فوق لیسانس مهندسی عمران (نقشه برداری)
شروع کارشناسی 1394/03/25
صلاحیت ها تهیه نقشه رقومدار (توپوگرافی )بمقیاس 1:200 ،تهیه نقشه های مسطحاتی و مساحی املاک و تعیین ابعاد و مختصات آن و مختصات آن و تطبیق باحدود ملک،پیاده کردن محدوده املاک برروی نقشه هوایی و شناسایی و مشخص کردن املاک بر روی عکس های هوایی در شهرستان سمنان