اخبار

دومین جلسه هیات مدیره کانون در سال‌جاری با دستور کار بررسی میزان تحقق بودجه سال قبل و تنظیم بودجه سال 1403 و همچنین رسیدگی به 4 فقره پرونده شکایت علیه کارشناسان و .... روز سه شنبه 1403/01/28 برگزار گردید .
ضمنا سالن جلسات ؛ به تعداد ده دستگاه مانیتور جدید جهت پخش آنلاین گزارش ها و تصاویر تجهیز گردید

.

ارديبهشت 05, 1403
اسفند 22, 1402
اسفند 17, 1402
اسفند 16, 1402
اسفند 03, 1402
صفحه1 از6