صورت‌جلسه نشست قضائی در خصوص امتناع کارشناس از انجام کارشناسی به عذر کافی نبودن هزینه کارشناسی

آذر 29, 1399

 

صورت‌جلسه نشست قضائی
 تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۰۲/۱۳

امتناع کارشناس از انجام کارشناسی به عذر کافی نبودن هزینه کارشناسی

⁉️پرسش:
آیا کارشناس میتواند به لحاظ کسر هزینه نسبت به نرخ تعرفه رسمی از انجام کارشناسـی خودداری کند یا اینکه الزاماً باید کارشناسی را انجام بدهد و بعداً مازاد هزینه کارشناسـی را مطالبه کند؟


♦️نظر اقلیت
در صورتی که در قرار کارشناسی، قید علی الحساب نیامـده باشـد، کارشـناس مـیتوانـد از انجام کارشناسی خودداری کند تا خواهان هزینه کارشناسی را طبق تعرفه و مسـتند بـه مـاده 6 یاد شده پرداخت کند.

♦️نظر اکثریت
کارشناس نمیتواند با ادعای کسر هزینه کارشناسی، از انجام کارشناسی خودداری کند. مسـتند به ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی او میتواند بعد از اظهارنظر، تقاضـای مـازاد را بکنـد و چنانچه هزینه به صورت علی الحساب تعیین شده باشد مستند به ماده 6 قانون تعرفه دسـتمزد کارشناسان مصوب 1358 کارشناس مکلف به انجام کارشناسی است و نسبت به کسـر از مبلـغ تعرفه، در صورت عدم یا ایداع مازاد، میتواند دادخواست بدهد.

✅نظر هیئت عالی
با توجه به ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، کارشناس نمیتواند از انجام دستور دادگاه به عذر کافی نبودن دستمزد کارشناسی، استنکاف ورزد. بدیهی است در مورد درخواسـت وی مبنـی بـر تعدیل دستمزد، پس از انجام کارشناسی و با رعایت کمیت و کیفیـت و ارزش کـار انجـام شده، دادگاه باید تصمیم مقتضی اتخاذ کند و در نتیجه نظراکثریت مورد تأیید است.

خواندن 229 دفعه آخرین ویرایش در شنبه, 29 آذر 1399 ساعت 10:24