انتخابات هيات رئيسه گروه راه و ساختمان و نقشه بردارى

مهر 01, 1400

  به استحضار کارشناسان محترم گروه 6 ( رشته راه و ساختمان و نقشه بردارى) ميرساند به استناد مصوبه مورخ1400/06/30 هیات مديره، كانون كارشناسان رسمى دادگسترى استان سمنان در نظر دارد با توجه به اينكه هيات رئيسه گروه مذکور از حد نصاب قانونى خارج گرديده است، نسبت به انتخابات پيش از موعد گروه اقدام نمايد.
بدینوسیله از کارشناسان  واجد شرايط، وفق نظامنامه كه تمايل به عضويت در هيات رئيسه این گروه را دارند درخواست ميگردد تقاضاي كتبى خود را حداكثر تا تاريخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ به این کانون ارسال نمایند.
مشارکت حداکثری همکاران مورد انتظار است.
با تشکر
محمدصادق دوستمحمدي
رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان سمنان

خواندن 154 دفعه آخرین ویرایش در دوشنبه, 24 آبان 1400 ساعت 07:12