کارشناسان کانون

  • فیلتر ها
  • تغیر طرح بندی به طرح شبکه
  • تغیر طرح بندی به طرح جدول
2017-11-02-06-59-44
رشته کارشناسی: رشته مهندسی آب
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی زمین شناسی
شروع کارشناسی 1389/12/11
صلاحیت ها بررسی حق ابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی در رابطه با انهار، چشمه ها و چاه ها ،تعیین ارقام و مقادیر آب بهاء بر اساس ارزش و اعتبار محلی آب و نوع تولید و مصرف، رسیدگی به اختلافات میان کارفرمایان، مهندسین مشاور و پیمانکاران در امور تخصص مربوط، بررسی مطالعات اجرایی در عملیات ژئوفیزیک، ژئوشیمی، ژئوتکنیک، حفاری و چاه پیمایی و ویدئومتری و ردیابی در ارتباط با مهندسی آب، تشخیص بستر و حریم در جایگاه قرضه گیری و برداشت از مخازن و ذخائر شن و ماسه و رس در استان سمنان
2017-11-02-07-06-32
رشته کارشناسی: رشته مهندسی آب
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
شروع کارشناسی 1390/01/21
صلاحیت ها بررسی حقابه ها واجرت المثل منابع آب اعم ازسطحی یازیرزمینی دررابطه باانهار،چشمه ها وچاهها،علت یابی پیامدهای حادث برمنابع آب وفاضلاب وتبعات آن،بررسی موقعیت عمومی منابع آب اعم ازسطحی،زیرزمینی وفاضلاب ها شامل چاه،چشمه،قنات،پساب وفاضلاب، تعیین ارقام و مقادیر آب بهاء براساس ارزش و اعتبار محلی آب و نوع تولید و مصرف در استان سمنان
2017-11-02-07-11-24
رشته کارشناسی: رشته مهندسی آب
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی کشاورزی (آبیاری )
شروع کارشناسی 1390/02/18
صلاحیت ها بررسی حقابه ها واجرت المثل منابع آب اعم ازسطحی یازیرزمینی دررابطه با انهار،چشمه ها وچاه ها، بررسی شبکه های آبیاری تحت فشاریاسنتی وخطوط انتقال آب درشبکه های مذکورتاحداول مزرعه،بررسی مطالعات اجرایی درعملیات ویدئومتری درارتباط بامهندسی آب،بررسی چگونگی آلودگی آبها به لحاظ تشخیص وتعیین بارآلایش وتاثیر سوء آن برصلاحیت مصرف ومحیط زیست دراستان سمنان
2017-11-02-11-58-58
رشته کارشناسی: رشته مهندسی آب
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی زمین شناسی
شروع کارشناسی 1390/09/06
صلاحیت ها بررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی در رابطه با انهار، چشمه ها و چاه ها،علت یابی پیامدهای حادث بر منابع آب و فاضلاب و تبعات آن، بررسی موقعیت عمومی منابع آب اعم از سطحی، زیرزمینی وفاضلاب ها شامل چاه ، چشمه، قنات، پساب و فاضلاب، تعیین ارقام و مقادیر آب بهاء براساس ارزش و اعتبار محلی آب و نوع تولید و مصرف در استان سمنان
2017-11-02-14-32-53
رشته کارشناسی: رشته مهندسی آب
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی زمین شناسی
شروع کارشناسی 1390/12/16
صلاحیت ها بررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم ازسطحی یا زیرزمینی در رابطه با انهار ، چشمه ها و چاه ها ، بررسی موقعیت عمومی منابع آب اعم از سطحی، زیرزمینی و فاضلاب ها شامل چاه، چشمه ، قنات ، پساب و فاضلاب، تعیین ارقام و مقادیر آب بهاء بر اساس ارزش و اعتبار محلی آب و نوع تولید و مصرف، علت یابی پیامدهای حادث بر منابع آب و فاضلاب و تبعات آن، علت یابی حوادث ناشی از عملکرد آب و خاک از جمله سیل زدگی ،ریزش و رانش سنگ و خاک ، نشست و لغزش زمین با گسلش و بریدگی لایه ها و پدیده های ابشستگی و آب بردگی در استان سمنان
2017-11-02-14-55-14
رشته کارشناسی: رشته مهندسی معادن
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات فوق لیسانس زمین شناسی گرایش پترولوژی
شروع کارشناسی 1388/07/28
صلاحیت ها بهره برداری از معادن روباز، بهره برداری معادن زیرزمینی در استان سمنان
2017-11-02-14-58-22
رشته کارشناسی: رشته مهندسی معادن
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات فوق لیسانس مهندسی زمین شناسی اقتصادی
شروع کارشناسی 1388/07/28
صلاحیت ها بهره برداری معادن روباز، امور مربوط به اکتشاف معادن دراستان سمنان
2017-11-02-15-04-24
رشته کارشناسی: رشته مهندسی معادن
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات فوق لیسانس مهندسی زمین شناسی
شروع کارشناسی 1389/05/03
صلاحیت ها بهره برداری معادن روباز در استان سمنان
2017-11-02-15-08-50
رشته کارشناسی: رشته مهندسی معادن
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی معدن ( استخراج)
شروع کارشناسی 1391/07/05
صلاحیت ها بهره برداری معادن روباز در استان سمنان
2017-11-02-06-50-27
رشته کارشناسی: رشته لوازم خانگی و اداری
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات فوق لیسانس الهیات ومعارف اسلامی(فقه ومبانی حقوق اسلامی)
شروع کارشناسی 1394/03/25
صلاحیت ها ارزیابی لوازم خانگی و اداری، تعیین اجرت المثل لوازم خانگی و اداری در استان سمنان
رشته کارشناسی: رشته لوازم خانگی و اداری
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات کارشناسی مهندسی مکانیک-ماشین افزار
شروع کارشناسی 1399/06/18
صلاحیت ها ارزیابی لوازم خانگی در استان سمنان
2017-11-02-15-29-57
رشته کارشناسی: رشته داروسازی و سم شناسی
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات دکترای عمومی(داروسازی)
شروع کارشناسی 1395/12/23
صلاحیت ها بررسی وارزیابی مواداولیه فرآورده های داروئی،بهداشتی وآرایشی، بررسی و ارزیابی اقلام داروئی و آرایشی و بهداشتی در استان سمنان