کارشناسان کانون

  • فیلتر ها
  • تغیر طرح بندی به طرح شبکه
  • تغیر طرح بندی به طرح جدول
2017-11-02-07-03-36
رشته کارشناسی: رشته مهندسی آب
حوزه فعالیت: استان سمنان به جز مرکز استان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی زمین شناسی
شروع کارشناسی 1389/12/11
صلاحیت ها بررسی حقابه ها واجرت المثل منابع آب اعم ازسطحی یا زیرزمینی در رابطه با انهار، چشمه ها وچاهها،علت یابی حوادث ناشی ازعملکردآب وخاک ازجمله سیل زدگی،ریزش و رانش سنگ وخاک نشست و لغزش زمین یاگسلش وبریدگی لایه ها و پدیده های آبشستگی وآب بریدگی، علت یابی پیامدهای حادث بر منابع آب و فاضلاب و تبعات آن، تشخیص بسترو حریم در جایگاه قرضه گیری و برداشت از مخازن و ذخایر شن و ماسه در استان سمنان بجز مرکز استان
2017-11-02-11-53-07
رشته کارشناسی: رشته مهندسی آب
حوزه فعالیت: استان سمنان به جز مرکز استان نمایش کارشناسان
شروع کارشناسی 1390/02/18
صلاحیت ها بررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی در رابطه با انهار، چشمه ها و چاه ها در استان سمنان به جز مرکز استان
2017-11-02-12-03-27
رشته کارشناسی: رشته مهندسی آب
حوزه فعالیت: استان سمنان به جز مرکز استان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی کشاورزی (آبیاری )
شروع کارشناسی 1390/09/06
صلاحیت ها بررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم ازسطحی یازیرزمینی در رابطه با انهار، چشمه ها وچاه ها، بررسی شبکه های آبیاری تحت فشار یا سنتی وخطوط انتقال آب درشبکه های مذکور تاحداول مزرعه، تعیین ارقام و مقادیر آب بهاء بر اساس ارزش و اعتبار محلی آب و نوع تولید و مصرف در استان سمنان بجز مرکز استان
2017-11-02-14-40-09
رشته کارشناسی: رشته مهندسی آب
حوزه فعالیت: استان سمنان به جز مرکز استان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی زمین شناسی
شروع کارشناسی 1394/03/25
صلاحیت ها بررسی حقابه ها واجرت المثل منابع آب اعم ازسطحی یا زیرزمینی دررابطه با انهار،چشمه ها و چاه ها، تعیین ارقام و مقادیر آب بهاء براساس ارزش و اعتبار محلی آب و نوع تولید و مصرف- بررسی موقعیت عمومی منابع آب اعم از سطحی-زیرزمینی و فاضلابهاشامل چاه- چشمه-قنات- پساب و فاضلاب در استان سمنان به جز مرکز استان
2017-11-02-14-48-42
رشته کارشناسی: رشته مهندسی آب
حوزه فعالیت: استان سمنان به جز مرکز استان نمایش کارشناسان
تحصیلات دکتری زمین شناسی (هیدرولوژی)
شروع کارشناسی 1388/01/25
صلاحیت ها بررسی حقابه ها واجرت المثل منابع اعم ازسطحی یا زیرزمینی در رابطه با انهار، چشمه ها و چاه ها، بررسی موقعیت عمومی منابع آب اعم ازسطحی،زیرزمینی وفاضلابها شامل چاه، چشمه ، قنات ،پساب و فاضلاب ، ارزیابی منابع طبیعی آب وفاضلاب، رسیدگی به اختلافات میان کارفرمایان،مهندسین مشاور وپیمانکاران درامورتخصصی صلاحیت های مربوط دراستان سمنان به جز مرکز استان
2017-11-02-19-15-47
رشته کارشناسی: رشته حسابداری وحسابرسی
حوزه فعالیت: استان سمنان به جز مرکز استان نمایش کارشناسان
تحصیلات فوق لیسانس حسابداری
شروع کارشناسی 1389/04/31
صلاحیت ها رسیدگی وحسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی و حسابهای بانکی اشخاص حقیقی وحقوقی و امورتولیدی وصنعتی، ارزیابی سهام و سهم الشرکه شرکتهای خدماتی وبازرگانی، ارزیابی سهام وسهم الشرکه شرکتهای تولیدی وصنعتی – حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ، از جمله بنیادها،شهرداریها و سایر موسسات عام المنفعه، حسابداری و حسابرسی وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات دولتی وطرح های عمرانی در استان سمنان به جز مرکز استان
2017-11-03-06-23-48
رشته کارشناسی: رشته وسائط نقلیه موتوری و زمینی
حوزه فعالیت: استان سمنان به جز مرکز استان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس افسری
شروع کارشناسی 1388/10/28
صلاحیت ها رسیدگی به تصادفات و علت تصادفات و تعیین میزان خسارت و کاهش قیمت ناشی از تصادف ، ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی در استان سمنان به جز مرکز استان
2017-11-03-09-02-58
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: استان سمنان به جز مرکز استان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی عمران
شروع کارشناسی 1388/04/21
صلاحیت ها تعیین وتشریح وضعیت(تأمین دلیل)، تطبیق وضعیت با(نقشه،قرارداد،ضوابط ومقررات،قدمت ونوع)، تعیین مقادیر وبرآورد هزینه اجرایی عملیات و برآورد هزینه تعمیرات،ارزیابی اراضی غیرمزروعی، ارزیابی املاک،تعیین اجاره بهاء واجرت المثل اراضی واملاک، تعیین سرقفلی وحق کسب وپیشه وتجارت در استان سمنان به جز مرکز استان
2017-11-03-09-12-30
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: استان سمنان به جز مرکز استان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی عمران
شروع کارشناسی 1388/07/28
صلاحیت ها تعیین وتشریح وضعیت(تأمین دلیل)، تطبیق وضعیت با (نقشه، قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت و نوع)، تعیین مقادیر وبرآورد هزینه اجرایی عملیات و برآورد هزینه تعمیرات،ارزیابی اراضی غیرمزروعی،ارزیابی املاک، تعیین اجاره بهاء واجرت المثل اراضی و املاک، تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در استان سمنان به جز مرکز استان
2017-11-03-09-15-15
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: استان سمنان به جز مرکز استان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی عمران
شروع کارشناسی 1388/07/28
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت، تطبیق وضعیت ، متره و برآورد- رسیدگی صورت کارکرد، تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت و میزان خسارات ، ارزیابی اراضی غیر
مزروعی- ارزیابی املاک- تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک – تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، رسیدگی به اختلافات کلیه قراردادهاییکه بین کارفرمایان با مشاوران و پیمانکاران از هر نوع به استثناء قراردادهاییکه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله گردیده است در رابطه با تخصص کارشناس در استان سمنان بجز مرکز استان
2017-11-03-09-19-16
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: استان سمنان به جز مرکز استان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی عمران
شروع کارشناسی 1388/10/28
صلاحیت ها تعیین وتشریح وضعیت(تأمین دلیل)، تطبیق وضعیت با (نقشه، قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت و نوع)، تعیین مقادیر وبرآورد هزینه اجرایی عملیات وبرآورد هزینه تعمیرات، ارزیابی اراضی غیرمزروعی، ارزیابی املاک،تعیین اجاره بهاء واجرت المثل اراضی و املاک،تعیین سرقفلی وحق کسب و پیشه و تجارت – رسیدگی به کلیه قراردادهاییکه بین کارفرمایان با مشاوران و پیمانکاران از هر نوع به استثناء قراردادهائیکه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله گردیده است در رابطه با تخصص کارشناس در استان سمنان به جز مرکز استان
2017-11-03-09-21-08
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: استان سمنان به جز مرکز استان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی عمران
شروع کارشناسی 1388/12/16
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت(تأمین دلیل)، تطبیق وضعیت با(نقشه، قرارداد،ضوابط ومقررات، قدمت و نوع)، تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرایی عملیات و برآورد هزینه تعمیرات، ارزیابی اراضی (مسکونی ،غیرمزروعی)، ارزیابی املاک مسکونی، امورفنی مصالح ساختمانی- فولاد- بتن- مصالح متعارف ساختمانی و سایر مصالح ساختمانی، تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی در استان سمنان بجز مرکز استان