کارشناسان کانون

علی نادعلی زاده

رشته کارشناسی: رشته مهندسی آب
حوزه فعالیت: شهرستان سمنان
تحصیلات لیسانس مهندسی عمران(کارهای آبی)
شماره پروانه 41-01-67-172
شروع کارشناسی 1394/03/25
شماره ثابت 02333361913
شماره همراه 09122312547
آدرس ایمیل a.nadalizadeh@semkarshenas.ir
آدرس سمنان : بلوار 17 شهریور، شرکت آب منطقه ای سمنان ، دفتر مطالعات پایه منابع آب
صلاحیت ها بررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی در رابطه با انهار، چشمه ها و چاه ها در شهرستان سمنان