کارشناسان کانون

سید سعید شریعت

رشته کارشناسی: رشته مهندسی آب
حوزه فعالیت: استان سمنان
تحصیلات لیسانس مهندسی کشاورزی (آبیاری )
شماره پروانه 41-00-67-143
شروع کارشناسی 1390/02/18
شماره ثابت 02333330072
شماره همراه 09123451753
آدرس ایمیل s.shariat@semkarshenas.ir
آدرس سمنان:خیابان شیخ علاءالدوله، پلاک 30
صلاحیت ها بررسی حقابه ها واجرت المثل منابع آب اعم ازسطحی یازیرزمینی دررابطه با انهار،چشمه ها وچاه ها، بررسی شبکه های آبیاری تحت فشاریاسنتی وخطوط انتقال آب درشبکه های مذکورتاحداول مزرعه،بررسی مطالعات اجرایی درعملیات ویدئومتری درارتباط بامهندسی آب،بررسی چگونگی آلودگی آبها به لحاظ تشخیص وتعیین بارآلایش وتاثیر سوء آن برصلاحیت مصرف ومحیط زیست دراستان سمنان