کارشناسان کانون

حمید صالح زاده

رشته کارشناسی: رشته مهندسی آب
حوزه فعالیت: استان سمنان به جز مرکز استان
تحصیلات لیسانس مهندسی کشاورزی (آبیاری )
شماره پروانه 41-02-67-156
شروع کارشناسی 1390/09/06
شماره ثابت 0233524729
شماره همراه 09121310163
آدرس ایمیل h.salehzadeh@semkarshenas.ir
آدرس دامغان : خیابان شهرداری، فرعی 4 پلاک 11، واحد 9
صلاحیت ها بررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم ازسطحی یازیرزمینی در رابطه با انهار، چشمه ها وچاه ها، بررسی شبکه های آبیاری تحت فشار یا سنتی وخطوط انتقال آب درشبکه های مذکور تاحداول مزرعه، تعیین ارقام و مقادیر آب بهاء بر اساس ارزش و اعتبار محلی آب و نوع تولید و مصرف در استان سمنان بجز مرکز استان