کارشناسان کانون

کارشناسان کانون

  • فیلتر ها
  • تغیر طرح بندی به طرح شبکه
  • تغیر طرح بندی به طرح جدول
--.7
رشته کارشناسی: ابنیه و آثار باستانی
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات کارشناسی ارشد مرمت و احیا بناها و بافت های تاریخی
شروع کارشناسی 1399/06/18
صلاحیت ها تشریح و اعلام وضعیت بناهای ارزشمند تاریخی و باستانی و فرهنگی در استان سمنان
--.12
رشته کارشناسی: امور ورزشی
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات دکترا حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی
شروع کارشناسی 1399/06/18
صلاحیت ها امور ورزشهای توپی سالنی(بسکتبال،والیبال،هندبال،سبک تاکرا) در استان سمنان
--.20
رشته کارشناسی: امور گمرکی
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات کارشناسی مدیریت بازگانی
شروع کارشناسی 1399/06/18
صلاحیت ها بررسی تشریفات گمرکی واردات کالا، بررسی تشریفات گمرکی صادرات کالا در استان سمنان
-.28
رشته کارشناسی: تشخیص اصالت خط ,امضا و اثر انگشت
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات کارشناسی علوم انتظامی
شروع کارشناسی 1399/06/18
صلاحیت ها مقایسه و بررسی خطوط و امضائات فارسی و امهار،تقدم و تاخر نوشتجات،پاکشدگی های فیزیکی و شیمیایی، بررسی و تطبیق آثار انگشتان و ظهور آثار انگشتان به جا مانده در صحنه های جرم در استان سمنان
-
رشته کارشناسی: رشته صنایع چوب
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات فوق لیسانس مهندسی منابع طبیعی،علوم و صنایع چوب شناسی(چوب و کاغذ)
شروع کارشناسی 1395/12/23
صلاحیت ها بررسی و ارزیابی فرآورده های چوبی با توجه به نوع از درجه بندی و کیفیت آنها، تعیین و برآورد میزان خسارت وارده بر انواع مواد اولیه چوبی، تعيين و برآورد ميزان خسارات وارده بر انواع مواد مركب چوبي مانند اوراق فشرده چوبي و نيز انواع روكش ها، تعیین و برآورد میزان خسارت وارده بر مصنوعات چوبی ساخته شده از نظر چوب مصرفی در استان سمنان
2017-11-02-06-50-27
رشته کارشناسی: رشته لوازم خانگی و اداری
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات فوق لیسانس الهیات ومعارف اسلامی(فقه ومبانی حقوق اسلامی)
شروع کارشناسی 1394/03/25
صلاحیت ها ارزیابی لوازم خانگی و اداری، تعیین اجرت المثل لوازم خانگی و اداری در استان سمنان
-.52
رشته کارشناسی: رشته لوازم خانگی و اداری
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات کارشناسی مهندسی مکانیک-ماشین افزار
شروع کارشناسی 1399/06/18
صلاحیت ها ارزیابی لوازم خانگی و اداری، تحریر ترکه و تقسیم سهم الارث لوازم خانگی و اداری در استان سمنان
-.15
رشته کارشناسی: رشته لوازم خانگی و اداری
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
شروع کارشناسی 1399/06/18
صلاحیت ها ارزیابی لوازم خانگی و اداری در استان سمنان
2017-11-05-07-19-47
رشته کارشناسی: رشته آتش سوزی و آتش نشانی
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات کارشناسی آتش نشانی( پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث)
شروع کارشناسی 1394/12/24
صلاحیت ها بررسی وتعیین علل وقوع آتش سوزی در اماکن در استان سمنان
2017-11-04-20-55-35
رشته کارشناسی: رشته الکتروشیمی و پتروشیمی
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس شیمی کاربردی
شروع کارشناسی 1388/07/28
صلاحیت ها شناخت و رسیدگی مواد شیمیایی در استان سمنان
2017-11-03-13-36-58
رشته کارشناسی: رشته امور ثبتی
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی عمران
شروع کارشناسی 1394/12/24
صلاحیت ها رسیدگی وتشخیص صحت جریان ثبتی املاک،تشخیص حدود ثبتی املاک در استان سمنان
2017-11-03-13-38-36
رشته کارشناسی: رشته امور ثبتی
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس حسابداری
شروع کارشناسی 1394/12/24
صلاحیت ها رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی املاک ، تشخیص حدود ثبتی املاک، ارزیابی املاک موضوع قانون و آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی بر اساس قیمت منطقه ای دارایی در استان سمنان