کارشناسان کانون

کارشناسان کانون

  • فیلتر ها
  • تغیر طرح بندی به طرح شبکه
  • تغیر طرح بندی به طرح جدول
  نام رشته کارشناسی حوزه فعالیت دیگر اطلاعات
jafarian
محمدطاهر جعفریان رشته مهندسی آب کلیه استان های کشور
تحصیلات لیسانس مهندسی زمین شناسی
شروع کارشناسی 1381/02/29
صلاحیت ها منابع آب زیرزمینی (چاه ، چشمه ، قنات) در کلیه استان های کشور
2017-11-02-06-59-44
محمدحسین ریاضی رشته مهندسی آب استان سمنان
تحصیلات لیسانس مهندسی زمین شناسی
شروع کارشناسی 1389/12/11
صلاحیت ها بررسی حق ابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی در رابطه با انهار، چشمه ها و چاه ها ،تعیین ارقام و مقادیر آب بهاء بر اساس ارزش و اعتبار محلی آب و نوع تولید و مصرف، رسیدگی به اختلافات میان کارفرمایان، مهندسین مشاور و پیمانکاران در امور تخصص مربوط، بررسی مطالعات اجرایی در عملیات ژئوفیزیک، ژئوشیمی، ژئوتکنیک، حفاری و چاه پیمایی و ویدئومتری و ردیابی در ارتباط با مهندسی آب، تشخیص بستر و حریم در جایگاه قرضه گیری و برداشت از مخازن و ذخائر شن و ماسه و رس در استان سمنان
2017-11-02-07-03-36
محمدعلی صائم رشته مهندسی آب استان سمنان به جز مرکز استان
تحصیلات لیسانس مهندسی زمین شناسی
شروع کارشناسی 1389/12/11
صلاحیت ها بررسی حقابه ها واجرت المثل منابع آب اعم ازسطحی یا زیرزمینی در رابطه با انهار، چشمه ها وچاهها،علت یابی حوادث ناشی ازعملکردآب وخاک ازجمله سیل زدگی،ریزش و رانش سنگ وخاک نشست و لغزش زمین یاگسلش وبریدگی لایه ها و پدیده های آبشستگی وآب بریدگی، علت یابی پیامدهای حادث بر منابع آب و فاضلاب و تبعات آن، تشخیص بسترو حریم در جایگاه قرضه گیری و برداشت از مخازن و ذخایر شن و ماسه در استان سمنان بجز مرکز استان
2017-11-02-07-06-32
داوود دیواندری رشته مهندسی آب استان سمنان
شروع کارشناسی 1390/01/21
صلاحیت ها بررسی حقابه ها واجرت المثل منابع آب اعم ازسطحی یازیرزمینی دررابطه باانهار،چشمه ها وچاهها،علت یابی پیامدهای حادث برمنابع آب وفاضلاب وتبعات آن،بررسی موقعیت عمومی منابع آب اعم ازسطحی،زیرزمینی وفاضلاب ها شامل چاه،چشمه،قنات،پساب وفاضلاب، تعیین ارقام و مقادیر آب بهاء براساس ارزش و اعتبار محلی آب و نوع تولید و مصرف در استان سمنان
2017-11-02-07-11-24
سید سعید شریعت رشته مهندسی آب استان سمنان
تحصیلات لیسانس مهندسی کشاورزی (آبیاری )
شروع کارشناسی 1390/02/18
صلاحیت ها بررسی حقابه ها واجرت المثل منابع آب اعم ازسطحی یازیرزمینی دررابطه با انهار،چشمه ها وچاه ها، بررسی شبکه های آبیاری تحت فشاریاسنتی وخطوط انتقال آب درشبکه های مذکورتاحداول مزرعه،بررسی مطالعات اجرایی درعملیات ویدئومتری درارتباط بامهندسی آب،بررسی چگونگی آلودگی آبها به لحاظ تشخیص وتعیین بارآلایش وتاثیر سوء آن برصلاحیت مصرف ومحیط زیست دراستان سمنان
2017-11-02-11-53-07
محمد بخشی رشته مهندسی آب استان سمنان به جز مرکز استان
شروع کارشناسی 1390/02/18
صلاحیت ها بررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی در رابطه با انهار، چشمه ها و چاه ها در استان سمنان به جز مرکز استان
2017-11-02-11-58-58
محمدرضا خاموشی رشته مهندسی آب استان سمنان
تحصیلات لیسانس مهندسی زمین شناسی
شروع کارشناسی 1390/09/06
صلاحیت ها بررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی در رابطه با انهار، چشمه ها و چاه ها،علت یابی پیامدهای حادث بر منابع آب و فاضلاب و تبعات آن، بررسی موقعیت عمومی منابع آب اعم از سطحی، زیرزمینی وفاضلاب ها شامل چاه ، چشمه، قنات، پساب و فاضلاب، تعیین ارقام و مقادیر آب بهاء براساس ارزش و اعتبار محلی آب و نوع تولید و مصرف در استان سمنان
2017-11-02-12-03-27
حمید صالح زاده رشته مهندسی آب استان سمنان به جز مرکز استان
تحصیلات لیسانس مهندسی کشاورزی (آبیاری )
شروع کارشناسی 1390/09/06
صلاحیت ها بررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم ازسطحی یازیرزمینی در رابطه با انهار، چشمه ها وچاه ها، بررسی شبکه های آبیاری تحت فشار یا سنتی وخطوط انتقال آب درشبکه های مذکور تاحداول مزرعه، تعیین ارقام و مقادیر آب بهاء بر اساس ارزش و اعتبار محلی آب و نوع تولید و مصرف در استان سمنان بجز مرکز استان
2017-11-02-14-32-53
مجید دوست محمدی رشته مهندسی آب استان سمنان
تحصیلات لیسانس مهندسی زمین شناسی
شروع کارشناسی 1390/12/16
صلاحیت ها بررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم ازسطحی یا زیرزمینی در رابطه با انهار ، چشمه ها و چاه ها ، بررسی موقعیت عمومی منابع آب اعم از سطحی، زیرزمینی و فاضلاب ها شامل چاه، چشمه ، قنات ، پساب و فاضلاب، تعیین ارقام و مقادیر آب بهاء بر اساس ارزش و اعتبار محلی آب و نوع تولید و مصرف، علت یابی پیامدهای حادث بر منابع آب و فاضلاب و تبعات آن، علت یابی حوادث ناشی از عملکرد آب و خاک از جمله سیل زدگی ،ریزش و رانش سنگ و خاک ، نشست و لغزش زمین با گسلش و بریدگی لایه ها و پدیده های ابشستگی و آب بردگی در استان سمنان
2017-11-02-14-40-09
علی خراسانی رشته مهندسی آب استان سمنان به جز مرکز استان
تحصیلات لیسانس مهندسی زمین شناسی
شروع کارشناسی 1394/03/25
صلاحیت ها بررسی حقابه ها واجرت المثل منابع آب اعم ازسطحی یا زیرزمینی دررابطه با انهار،چشمه ها و چاه ها، تعیین ارقام و مقادیر آب بهاء براساس ارزش و اعتبار محلی آب و نوع تولید و مصرف- بررسی موقعیت عمومی منابع آب اعم از سطحی-زیرزمینی و فاضلابهاشامل چاه- چشمه-قنات- پساب و فاضلاب در استان سمنان به جز مرکز استان
2017-11-02-14-42-36
علی نادعلی زاده رشته مهندسی آب شهرستان سمنان
تحصیلات لیسانس مهندسی عمران(کارهای آبی)
شروع کارشناسی 1394/03/25
صلاحیت ها بررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی در رابطه با انهار، چشمه ها و چاه ها در شهرستان سمنان
2017-11-02-14-45-47
نصراله پهلوان رشته مهندسی آب شهرستان سمنان
تحصیلات لیسانس مهندسی کشاورزی (آبیاری )
شروع کارشناسی 1394/03/25
صلاحیت ها بررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی در رابطه با انهار، چشمه ها و چاه ها، بررسی شبکه های آبیاری تحت فشار سنتی و خطوط انتقال آب در شبکه های مذکور تا حد اول مزرعه در شهرستان سمنان