کارشناسان کانون

کارشناسان کانون

  • فیلتر ها
  • تغیر طرح بندی به طرح شبکه
  • تغیر طرح بندی به طرح جدول
-.19
رشته کارشناسی: نساجی و رنگرزی
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات کارشناسی مهندسی نساجی - تکنولوژی
شروع کارشناسی 1400/04/15
صلاحیت ها تشخیص و ارزیابی مواد پنبه ای و پشمی و ایاف مصنوعی و نخهای فانتزی در استان سمنان
-.28
رشته کارشناسی: محیط زیست طبیعی
حوزه فعالیت: شهرستان شاهرود نمایش کارشناسان
تحصیلات کارشناسی بازیافت
شروع کارشناسی 1401/04/07
صلاحیت ها تشخیص و تعیین میزان خسارات وارده ناشی از آلودگی ها به آب، خاک ، هوا و غیره در محیط های طبیعی و انسان ساخت
-.26
رشته کارشناسی: زبان انگلیسی
حوزه فعالیت: شهرستان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
شروع کارشناسی 1401/04/07
صلاحیت ها امور مربوط به مترجمی زبان انگلیسی
2017-11-05-06-45-19
رشته کارشناسی: رشته گیاه پزشکی و تشخیص آفات
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی کشاورزی (گیاه پزشکی)
شروع کارشناسی 1388/07/28
صلاحیت ها تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی و علفهای هرز و برآورد میزان خسارت وارده ناشی از آن در استان سمنان
2017-11-05-06-49-25
رشته کارشناسی: رشته گیاه پزشکی و تشخیص آفات
حوزه فعالیت: استان سمنان به جز مرکز استان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی کشاورزی (گیاه پزشکی)
شروع کارشناسی 1389/05/03
صلاحیت ها تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی و علفهای هرز و برآورد میزان خسارت وارده ناشی از آن در استان سمنان به جز مرکز استان
2017-11-05-06-51-54
رشته کارشناسی: رشته گیاه پزشکی و تشخیص آفات
حوزه فعالیت: استان سمنان به جز مرکز استان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی کشاورزی (گیاه پزشکی)
شروع کارشناسی 1389/09/16
صلاحیت ها تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی و علفهای هرز و برآورد میزان خسارت وارده ناشی از آن در استان سمنان به جز مرکز استان
2017-11-04-20-34-03
رشته کارشناسی: رشته گاز و گاز رسانی
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
شروع کارشناسی 1389/09/06
صلاحیت ها گازرسانی به ساختمانهای مسکونی و تجاری- گاز رسانی به صنایع و نیروگاه ها - تجهیزات مربوط به انواع مصارف گاز - شبکه های گاز شهری و ایستگاههای تقلیل فشار گاز،تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و خسارت و حق الامتیاز در امور تخصصی مربوط در استان سمنان
2017-11-04-20-35-46
رشته کارشناسی: رشته گاز و گاز رسانی
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات
شروع کارشناسی 1389/09/09
صلاحیت ها گازرسانی به ساختمانهای مسکونی و تجاری- گاز رسانی به صنایع و نیروگاهها ،شبکه های گاز شهری و ایستگاههای تقلیل فشار گاز، گاز رسانی به صنایع و نیروگاهها،خطوط لوله انتقال گاز وایستگاههای ورودی شهر- رسیدگی به حوادث گازگرفتگی و انفجار گاز طبیعی و نشت آن - تجهیزات مربوط به انواع مصارف گاز، تعیین اجاره بها و اجرت المثل و خسارت و حق الامتیاز در امور تخصصی مربوط در استان سمنان
--.16
رشته کارشناسی: رشته گاز و گاز رسانی
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات کارشناسی مهندسی مکانیک در حرارت و سیالات
شروع کارشناسی 1399/06/18
صلاحیت ها گازرسانی به ساختمانهای مسکونی و تجاری دراستان سمنان
-.1
رشته کارشناسی: رشته گاز و گاز رسانی
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات کارشناسی مهندسی مکانیک-طراحی جامدات
شروع کارشناسی 1399/06/18
صلاحیت ها گازرسانی به ساختمان های مسکونی و تجاری در استان سمنان
--.5
رشته کارشناسی: رشته گاز و گاز رسانی
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات کارشناسی مهندسی مکانیک ( طراحی جامدات)
شروع کارشناسی 1400/04/15
صلاحیت ها کارشناسی و ارزیابی گاز رسانی ساختمانی مسکونی و تجاری در استان سمنان
2017-11-05-04-28-47
رشته کارشناسی: رشته کشاورزی و منابع طبیعی
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی(خاکشناسی)
شروع کارشناسی 1374/10/24
صلاحیت ها تشخیص وارزیابی اراضی دایر، بایر و موات از نظر کشاورزی، ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها، برآورد میزان خسارات وارده به آنها، تعیین اجاره بهاء و اجرت¬المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات، ارزیابی ساختمانها و تأسیسات روستایی متعارف که جزیی از مجموعه مورد ارزیابی باشد، خاکشناسی و تعیین میزان آب موردنیاز برای مصارف کشاورزی،تفسیر عکسهای هوائی و ماهواره ای از نظر کشاورزی، رسیدگی به اختلافات فی ما بین کارفرمایان،مهندسین مشاور و پیمانکاران که بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور یا وزارتخانه و موسسات و سازمانها و شرکتهای وابسته به دولت که تمام یا قسمتی از سهام آن ها متعلق به دولت بوده و بصورت بازرگانی و طبق قانون تجارت اداره میشوند،نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی و شهرداری ها و غیرو که بین آنها و اشخاص حقیقی و حقوقی مبادله گردیده است- ارزیابی فرآورده ها و محصولات جنگلی و مرتعی و تعیین میزان خسارات وارده به آنها، مساحی و تفکیک و افراز و احراز و تهیه نقشه در محدوده اراضی کشاورزی، باغات و مراتع و جنگل در استان سمنان