کارشناسان کانون

کارشناسان کانون

  • فیلتر ها
  • تغیر طرح بندی به طرح شبکه
  • تغیر طرح بندی به طرح جدول
  نام رشته کارشناسی حوزه فعالیت دیگر اطلاعات
-.19
محسن دری نساجی و رنگرزی استان سمنان
تحصیلات کارشناسی مهندسی نساجی - تکنولوژی
شروع کارشناسی 1400/04/15
صلاحیت ها تشخیص و ارزیابی مواد پنبه ای و پشمی و ایاف مصنوعی و نخهای فانتزی در استان سمنان
2017-11-05-06-45-19
ملوسک ستایش رشته گیاه پزشکی و تشخیص آفات استان سمنان
تحصیلات لیسانس مهندسی کشاورزی (گیاه پزشکی)
شروع کارشناسی 1388/07/28
صلاحیت ها تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی و علفهای هرز و برآورد میزان خسارت وارده ناشی از آن در استان سمنان
2017-11-05-06-49-25
محمدرضا صالحیان رشته گیاه پزشکی و تشخیص آفات استان سمنان به جز مرکز استان
تحصیلات لیسانس مهندسی کشاورزی (گیاه پزشکی)
شروع کارشناسی 1389/05/03
صلاحیت ها تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی و علفهای هرز و برآورد میزان خسارت وارده ناشی از آن در استان سمنان به جز مرکز استان
2017-11-05-06-51-54
ملیحه راحتی رشته گیاه پزشکی و تشخیص آفات استان سمنان به جز مرکز استان
تحصیلات لیسانس مهندسی کشاورزی (گیاه پزشکی)
شروع کارشناسی 1389/09/16
صلاحیت ها تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی و علفهای هرز و برآورد میزان خسارت وارده ناشی از آن در استان سمنان به جز مرکز استان
2017-11-04-20-34-03
مرتضی طحانی رشته گاز و گاز رسانی استان سمنان
شروع کارشناسی 1389/09/06
صلاحیت ها گازرسانی به ساختمانهای مسکونی و تجاری- گاز رسانی به صنایع و نیروگاه ها - تجهیزات مربوط به انواع مصارف گاز - شبکه های گاز شهری و ایستگاههای تقلیل فشار گاز،تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و خسارت و حق الامتیاز در امور تخصصی مربوط در استان سمنان
2017-11-04-20-35-46
احمد غریب رشته گاز و گاز رسانی استان سمنان
تحصیلات لیسانس مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات
شروع کارشناسی 1389/09/09
صلاحیت ها گازرسانی به ساختمانهای مسکونی و تجاری- گاز رسانی به صنایع و نیروگاهها ،شبکه های گاز شهری و ایستگاههای تقلیل فشار گاز، گاز رسانی به صنایع و نیروگاهها،خطوط لوله انتقال گاز وایستگاههای ورودی شهر- رسیدگی به حوادث گازگرفتگی و انفجار گاز طبیعی و نشت آن - تجهیزات مربوط به انواع مصارف گاز، تعیین اجاره بها و اجرت المثل و خسارت و حق الامتیاز در امور تخصصی مربوط در استان سمنان
--.16
محمد حسین زندانی رشته گاز و گاز رسانی استان سمنان
تحصیلات کارشناسی مهندسی مکانیک در حرارت و سیالات
شروع کارشناسی 1399/06/18
صلاحیت ها گازرسانی به ساختمانهای مسکونی و تجاری دراستان سمنان
-.1
مهدی عبدوس رشته گاز و گاز رسانی استان سمنان
تحصیلات کارشناسی مهندسی مکانیک-طراحی جامدات
شروع کارشناسی 1399/06/18
صلاحیت ها گازرسانی به ساختمان های مسکونی و تجاری در استان سمنان
--.5
محمدمهدی رضائی فرد رشته گاز و گاز رسانی استان سمنان
تحصیلات کارشناسی مهندسی مکانیک ( طراحی جامدات)
شروع کارشناسی 1400/04/15
صلاحیت ها کارشناسی و ارزیابی گاز رسانی ساختمانی مسکونی و تجاری در استان سمنان
2017-11-05-04-28-47
محمدصادق دوست محمدی رشته کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان
تحصیلات لیسانس مهندسی(خاکشناسی)
شروع کارشناسی 1374/10/24
صلاحیت ها تشخیص وارزیابی اراضی دایر، بایر و موات از نظر کشاورزی، ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها، برآورد میزان خسارات وارده به آنها، تعیین اجاره بهاء و اجرت¬المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات، ارزیابی ساختمانها و تأسیسات روستایی متعارف که جزیی از مجموعه مورد ارزیابی باشد، خاکشناسی و تعیین میزان آب موردنیاز برای مصارف کشاورزی،تفسیر عکسهای هوائی و ماهواره ای از نظر کشاورزی، رسیدگی به اختلافات فی ما بین کارفرمایان،مهندسین مشاور و پیمانکاران که بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور یا وزارتخانه و موسسات و سازمانها و شرکتهای وابسته به دولت که تمام یا قسمتی از سهام آن ها متعلق به دولت بوده و بصورت بازرگانی و طبق قانون تجارت اداره میشوند،نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی و شهرداری ها و غیرو که بین آنها و اشخاص حقیقی و حقوقی مبادله گردیده است- ارزیابی فرآورده ها و محصولات جنگلی و مرتعی و تعیین میزان خسارات وارده به آنها در استان سمنان
2017-11-05-04-30-40
ناصر همتی رشته کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان
تحصیلات لیسانس خدمات فنی کشاورزی
شروع کارشناسی 1379/06/20
صلاحیت ها ارزیابی اراضی مزروعی وباغات و پارکها و محصولات آنها وتعیین خسارات وارده، تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات، ارزیابی ساختمانها وتأسیسات روستایی متعارف که جزیی از مجموعه مورد ارزیابی باشد، ارزیابی زراعتها وتولیدات گلخانه ای،کشت بافت بذر و نهال های اصلاح شده ژنتیکی،تشخیص اراضی جنگلی مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگر وارزیابی آنها،ارزیابی ماشین آلات و وسایل و لوازم و ادوات کشاورزی – ارزیابی فرآورده ها و محصولات جنگلی و مرتعی و تعیین میزان خسارت وارده به آنها، رسیدگی به اختلافات فی ما بین کارفرمایان، مهندسین مشاور و پیمانکاران که بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور
یا وزارتخانه و موسسات و سازمانها و شرکتهای وابسته به دولت که تمام یا قسمتی از سهام آن ها متعلق به دولت بوده و بصورت بازرگانی و طبق قانون تجارت اداره میشوند،نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی و شهرداری ها و غیرو که بین آنها و اشخاص حقیقی و حقوقی مبادله گردیده است در استان سمنان
2017-11-05-04-32-47
محمدباقر رنجبرزاده رشته کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان
تحصیلات لیسانس مهندسی جنگل ¬ومرتع
شروع کارشناسی 1381/02/29
صلاحیت ها تشخیص اراضی جنگلی، مرتعی وزراعی ازیکدیگر، ارزیابی جنگلها ومراتع، تعیین وبرآورد میزان خسارات وارده به جنگلها ومراتع، تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی مزروعی و باغات، ارزیابی فرآورده ها ومحصولات جنگلی و مرتعی و تعیین خسارات وارده به آنها، تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای از نظر کشاورزی- ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنهاو برآورد میزان خسارت وارده به آنها، ارزیابی ساختمانها و تأسیسات روستایی متعارف که جزیی از مجموعه مورد ارزیابی باشد در استان سمنان