کارشناسان کانون

کارشناسان کانون

  • فیلتر ها
  • تغیر طرح بندی به طرح شبکه
  • تغیر طرح بندی به طرح جدول
jafarian
رشته کارشناسی: رشته مهندسی آب
حوزه فعالیت: کلیه استان های کشور نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی زمین شناسی
شروع کارشناسی 1381/02/29
صلاحیت ها منابع آب زیرزمینی (چاه ، چشمه ، قنات) در کلیه استان های کشور
2017-11-02-15-59-20
رشته کارشناسی: رشته حسابداری وحسابرسی
حوزه فعالیت: کلیه استان های کشور نمایش کارشناسان
تحصیلات فوق لیسانس حسابداری
شروع کارشناسی 1380/10/09
صلاحیت ها رسیدگی و حسابرسی امورخدماتی و بازرگانی و حسابهای بانکی اشخاص حقیقی وحقوقی وحسابداری و حسابرسی امورتولیدی وصنعتی وموسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله بنیادها، شهرداری ها و سایر موسسات عام المنفعه وهمچنین وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتی و طرح های عمرانی و ارزیابی سهام و سهام الشرکه شرکت های خدماتی و بازرگانی و تولیدی و صنعتی، حسابرسی امورمالیاتی، ارزیابی سهام و سهم الشرکه بانک ها ، بیمه ها و موسسات اعتباری، حسابرسی بانک ها، بیمه ها و موسسات اعتباری، حسابرسی امور بورسی در کلیه استان های کشور
2017-11-04-13-57-03
رشته کارشناسی: رشته برق ماشین و تأسیسات کارخانجات
حوزه فعالیت: کلیه استان های کشور نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی مکانیک
شروع کارشناسی 1388/07/28
صلاحیت ها رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات کارگاههای فنی، رسیدگی وارزیابی ماشین آلات وتأسیسات صنایع فلزی، رسیدگی وارزیابی ماشین آلات ساختمانی و عمرانی،رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات صنایع کانی( کاشی،سرامیک،گچ، سیمان) - ارزیابی ماشین آلات و تاسیسات و تجهیزات شامل آزمایشگاهی،اندازه گیری و ابزارآلات،جیکها و فیکسچرها وقالبهای کارخانجات تولیدی و صنعتی- تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و حق امتیاز( دارایی های نامشهود از قبیل دانش فنی و تکنولوژی ساخت و امتیاز صنعتی)، رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات و تاسیسات واحدهای صنعتی سنگین یا خاص(صنایع سنگین ذوب و نورد فلزات) در کل کشور
2017-11-02-06-59-44
رشته کارشناسی: رشته مهندسی آب
حوزه فعالیت: کلیه استان های کشور نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی زمین شناسی
شروع کارشناسی 1389/12/11
صلاحیت ها بررسی حق ابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی در رابطه با انهار، چشمه ها و چاه ها ،تعیین ارقام و مقادیر آب بهاء بر اساس ارزش و اعتبار محلی آب و نوع تولید و مصرف، رسیدگی به اختلافات میان کارفرمایان، مهندسین مشاور و پیمانکاران در امور تخصص مربوط، بررسی مطالعات اجرایی در عملیات ژئوفیزیک، ژئوشیمی، ژئوتکنیک، حفاری و چاه پیمایی و ویدئومتری و ردیابی در ارتباط با مهندسی آب، تشخیص بستر و حریم در جایگاه قرضه گیری و برداشت از مخازن و ذخائر شن و ماسه و رس، علت یابی حوادث ناشی از عملکرد آب و خاک از جمله سیل زدگی، ریزش و رانش سنگ و خاک، نشست و لغزش زمین یا گسلش و بریدگی لایه ها و پدیده های آبشستگی و آب بردگی، بررسی چگونگی آلودگی آبها به لحاظ تشخیص و تعیین بار آلایش و تاثیر سوء آن بر صلاحیت مصرف و محیط زیست در کل کشور
2017-11-03-10-19-55
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: کلیه استان های کشور نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی راه و ساختمان
شروع کارشناسی 1372/08/09
صلاحیت ها متره و برآوردساختمانها،تشخیص حسن انجام کارو برآورد خسارت و تعمیرات وارزیابی اراضی غیرمزروعی، ارزیابی ساختمان،تعیین وتعدیل اجاره بهاء وتعیین اجرت¬المثل، تعیین سرقفلی میزان حق کسب و پیشه و تجارت،رسیدگی به اختلافات مربوط به کلیه قراردادهائیکه بین کارفرمایان با مشاوران و پیمانکاران از هر نوع به استثناء قراردادهائیکه بر اساس ضوابط ومقررات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور مبادله گردیده است،دررابطه باتخصص کارشناس،کلیه قراردادهای منعقده بین کارفرمایان بامشاوران وپیمانکاران که براساس ضوابط ومقررات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور مبادله گردیده وسایرقراردادهائی که بین اشخاص حقیقی وحقوقی منعقد شده است دررابطه با تخصص کارشناس، افراز - امور فنی مصالح ساختمانی، فولاد، بتن – مصالح متعارف ساختمانی و سایر مصالح ساختمانی، محاسبات فنی ساختمان در کل کشور
2017-11-04-14-24-17
رشته کارشناسی: رشته برق ماشین و تأسیسات کارخانجات
حوزه فعالیت: کلیه استان های کشور نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی مکانیک
شروع کارشناسی 1388/07/28
صلاحیت ها رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات کارگاههای فنی، رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات و تاسیسات صنایع فلزی، رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات و تاسیسات صنایع دستگاه های تست و اندازه گیری سیستم های خودرو، ارزیابی ماشین آلات و تاسیسات و تجهیزات شامل آزمایشگاهی،اندازه گیری و ابزارآلات، جیک ها و فیکسچرها وقالب های کارخانجات تولیدی و صنعتی، رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات ساختمانی و عمرانی در کل کشور
2017-11-02-14-58-22
رشته کارشناسی: رشته معادن
حوزه فعالیت: کلیه استان های کشور نمایش کارشناسان
تحصیلات فوق لیسانس مهندسی زمین شناسی اقتصادی
شروع کارشناسی 1388/07/28
صلاحیت ها بهره­برداری معادن روباز - امور مربوط به اکتشاف معادن درکل کشور
2017-11-03-08-52-06
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: کلیه استان های کشور نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی راه و ساختمان
شروع کارشناسی 1378/12/15
صلاحیت ها ارزیابی اراضی غیرمزروعی ومتره وبرآورد ساختمان وبرآورد هزینه تعمیرات،ارزیابی ساختمانها وتعیین وتعدیل اجاره بهاء و تعیین اجرت المثل، تعیین سرقفلی و میزان حق کسب و پیشه و تجارت.رسیدگی به اختلافات مربوط به کلیه قراردادهائیکه بین کارفرمایان با مشاوران و پیمانکاران از هر نوع به استثناء قراردادهائیکه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورمبادله گردیده است، دررابطه با تخصص کارشناس،کلیه قراردادهای منعقده بین کارفرمایان با مشاوران و پیمانکاران که بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله گردیده و سایر قراردادهائیکه بین اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد شده است در رابطه با تخصص کارشناس – امور فنی راه ، راه آهن و باند فرودگاه، افراز - امور فنی مصالح ساختمانی، فولاد، بتن – مصالح متعارف ساختمانی و سایر مصالح ساختمانی در کل کشور
2017-11-02-07-06-32
رشته کارشناسی: رشته مهندسی آب
حوزه فعالیت: کلیه استان های کشور نمایش کارشناسان
شروع کارشناسی 1390/01/21
صلاحیت ها بررسی حقابه ها واجرت المثل منابع آب اعم ازسطحی یازیرزمینی دررابطه باانهار،چشمه ها وچاهها،علت یابی پیامدهای حادث برمنابع آب وفاضلاب وتبعات آن،بررسی موقعیت عمومی منابع آب اعم ازسطحی،زیرزمینی وفاضلاب ها شامل چاه،چشمه،قنات،پساب وفاضلاب، تعیین ارقام و مقادیر آب بهاء براساس ارزش و اعتبار محلی آب و نوع تولید و مصرف،بررسی مطالعات اجرائی در عملیات ژئوفیزیک، ژئوشیمی، ژئوتکنیک، حفاری و چاه پیمانی، ویدئومتری و ردیابی در ارتباط با مهندسی آب در کلیه استان های کشور
2017-11-03-08-58-45
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: کلیه استان های کشور نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی راه و ساختمان
شروع کارشناسی 1381/02/29
صلاحیت ها برآورد هزینه تعمیرات و میزان خسارات، ارزیابی اراضی غیرمزروعی، تعیین مقادیر و برآورد هزینه ساختمان، ارزیابی واحدها و ساختمانها، تعیین و تعدیل اجاره بهاء و تعیین اجرت المثل، تعیین سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت- رسیدگی به کلیه قراردادهاییکه بین کارفرمایان با مشاوران و پیمانکاران از هر نوع به استثناء قراردادهائیکه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله گردیده است در رابطه با تخصص کارشناس در کلیه استان های کشور
2017-11-04-14-32-42
رشته کارشناسی: رشته برق ماشین و تأسیسات کارخانجات
حوزه فعالیت: کلیه استان های کشور نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی مکانیک
شروع کارشناسی 1389/04/16
صلاحیت ها رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات کارگاه های فنی، رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات صنایع لوازم خانگی،رسیدگی وارزیابی ماشین آلات وتاسیسات صنایع فلزی، ارزیابی ماشین آلات و تاسیسات و تجهیزات شامل آزمایشگاهی، اندازه گیری و ابزارآلات، جیک ها و فیکسچرها وقالب های کارخانجات تولیدی و صنعتی، تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و حق الامتیاز (دارایی های نامشهود از قبیل دانش فنی و تکنولوژی ساخت و امتیاز صنعتی)، رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات ساختمانی و عمرانی در کل کشور
2017-11-02-19-13-45
رشته کارشناسی: رشته حسابداری وحسابرسی
حوزه فعالیت: کلیه استان های کشور نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس حسابداری
شروع کارشناسی 1388/07/28
صلاحیت ها رسیدگی وحسابرسی امورخدماتی وبازرگانی وحسابهای بانکی اشخاص حقیقی وحقوقی وحسابداری و حسابرسی وزارتخانه ها ،سازمانها وموسسات دولتی وطرحهای عمرانی، حسابداری وحسابرسی امور تولیدی و صنعتی، ارزیابی سهام و سهم الشرکه شرکتهای خدماتی و بازرگانی، حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله بنیادها ، شهرداریها و سایر موسسات عام المنفعه، حسابرسی امورمالیاتی، حسابرسی بانک ها، بیمه ها و موسسات اعتباری، ارزیابی سهام و سهم الشرکه شرکتهای تولیدی و صنعتی در کلیه استان های کشور