کارشناسان کانون

کارشناسان کانون

  • فیلتر ها
  • تغیر طرح بندی به طرح شبکه
  • تغیر طرح بندی به طرح جدول
jafarian
رشته کارشناسی: رشته مهندسی آب
حوزه فعالیت: کلیه استان های کشور نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی زمین شناسی
شروع کارشناسی 1381/02/29
صلاحیت ها منابع آب زیرزمینی (چاه ، چشمه ، قنات) در کلیه استان های کشور
2017-11-02-15-59-20
رشته کارشناسی: رشته حسابداری وحسابرسی
حوزه فعالیت: کلیه استان های کشور نمایش کارشناسان
تحصیلات فوق لیسانس حسابداری
شروع کارشناسی 1380/10/09
صلاحیت ها رسیدگی و حسابرسی امورخدماتی و بازرگانی و حسابهای بانکی اشخاص حقیقی وحقوقی وحسابداری و حسابرسی امورتولیدی وصنعتی وموسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله بنیادها، شهرداری ها و سایر موسسات عام المنفعه وهمچنین وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتی و طرح های عمرانی و ارزیابی سهام و سهام الشرکه شرکت های خدماتی و بازرگانی و تولیدی و صنعتی، حسابرسی امورمالیاتی، ارزیابی سهام و سهم الشرکه بانک ها ، بیمه ها و موسسات اعتباری، حسابرسی بانک ها، بیمه ها و موسسات اعتباری، حسابرسی امور بورسی در کلیه استان های کشور
2017-11-04-13-57-03
رشته کارشناسی: رشته برق ماشین و تأسیسات کارخانجات
حوزه فعالیت: کلیه استان های کشور نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی مکانیک
شروع کارشناسی 1388/07/28
صلاحیت ها رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات کارگاههای فنی، رسیدگی وارزیابی ماشین آلات وتأسیسات صنایع فلزی، رسیدگی وارزیابی ماشین آلات ساختمانی و عمرانی،رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات صنایع کانی( کاشی،سرامیک،گچ، سیمان) - ارزیابی ماشین آلات و تاسیسات و تجهیزات شامل آزمایشگاهی،اندازه گیری و ابزارآلات،جیکها و فیکسچرها وقالبهای کارخانجات تولیدی و صنعتی- تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و حق امتیاز( دارایی های نامشهود از قبیل دانش فنی و تکنولوژی ساخت و امتیاز صنعتی) در کلیه استان های کشور
2017-11-03-10-19-55
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: کلیه استان های کشور نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی راه و ساختمان
شروع کارشناسی 1372/08/09
صلاحیت ها متره و برآوردساختمانها،تشخیص حسن انجام کارو برآورد خسارت و تعمیرات وارزیابی اراضی غیرمزروعی، ارزیابی ساختمان،تعیین وتعدیل اجاره بهاء وتعیین اجرت¬المثل، تعیین سرقفلی میزان حق کسب و پیشه و تجارت،رسیدگی به اختلافات مربوط به کلیه قراردادهائیکه بین کارفرمایان با مشاوران و پیمانکاران از هر نوع به استثناء قراردادهائیکه بر اساس ضوابط ومقررات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور مبادله گردیده است،دررابطه باتخصص کارشناس،کلیه قراردادهای منعقده بین کارفرمایان بامشاوران وپیمانکاران که براساس ضوابط ومقررات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور مبادله گردیده وسایرقراردادهائی که بین اشخاص حقیقی وحقوقی منعقد شده است دررابطه با تخصص کارشناس در کلیه استان های کشور
2017-11-04-14-24-17
رشته کارشناسی: رشته برق ماشین و تأسیسات کارخانجات
حوزه فعالیت: کلیه استان های کشور نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی مکانیک
شروع کارشناسی 1388/07/28
صلاحیت ها رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات کارگاههای فنی، رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات و تاسیسات صنایع فلزی، رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات و تاسیسات صنایع دستگاه های تست و اندازه گیری سیستم های خودرو، ارزیابی ماشین آلات و تاسیسات و تجهیزات شامل آزمایشگاهی،اندازه گیری و ابزارآلات، جیک ها و فیکسچرها وقالب های کارخانجات تولیدی و صنعتی در کلیه استان های کشور
2017-11-03-08-52-06
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: کلیه استان های کشور نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی راه و ساختمان
شروع کارشناسی 1378/12/15
صلاحیت ها ارزیابی اراضی غیرمزروعی ومتره وبرآورد ساختمان وبرآورد هزینه تعمیرات،ارزیابی ساختمانها وتعیین وتعدیل اجاره بهاء و تعیین اجرت المثل، تعیین سرقفلی و میزان حق کسب و پیشه و تجارت.رسیدگی به اختلافات مربوط به کلیه قراردادهائیکه بین کارفرمایان با مشاوران و پیمانکاران از هر نوع به استثناء قراردادهائیکه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورمبادله گردیده است، دررابطه با تخصص کارشناس،کلیه قراردادهای منعقده بین کارفرمایان با مشاوران و پیمانکاران که بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله گردیده و سایر قراردادهائیکه بین اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد شده است در رابطه با تخصص کارشناس – امور فنی راه ، راه آهن و باند فرودگاه در کلیه استان های کشور
2017-11-03-08-58-45
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: کلیه استان های کشور نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی راه و ساختمان
شروع کارشناسی 1381/02/29
صلاحیت ها برآورد هزینه تعمیرات و میزان خسارات، ارزیابی اراضی غیرمزروعی، تعیین مقادیر و برآورد هزینه ساختمان، ارزیابی واحدها و ساختمانها، تعیین و تعدیل اجاره بهاء و تعیین اجرت المثل، تعیین سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت- رسیدگی به کلیه قراردادهاییکه بین کارفرمایان با مشاوران و پیمانکاران از هر نوع به استثناء قراردادهائیکه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله گردیده است در رابطه با تخصص کارشناس در کلیه استان های کشور
2017-11-04-14-32-42
رشته کارشناسی: رشته برق ماشین و تأسیسات کارخانجات
حوزه فعالیت: کلیه استان های کشور نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی مکانیک
شروع کارشناسی 1389/04/16
صلاحیت ها رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات کارگاه های فنی، رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات صنایع لوازم خانگی،رسیدگی وارزیابی ماشین آلات وتاسیسات صنایع فلزی، ارزیابی ماشین آلات و تاسیسات و تجهیزات شامل آزمایشگاهی، اندازه گیری و ابزارآلات، جیک ها و فیکسچرها وقالب های کارخانجات تولیدی و صنعتی، تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و حق الامتیاز (دارایی های نامشهود از قبیل دانش فنی و تکنولوژی ساخت و امتیاز صنعتی) در کل کشور
2017-11-02-19-13-45
رشته کارشناسی: رشته حسابداری وحسابرسی
حوزه فعالیت: کلیه استان های کشور نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس حسابداری
شروع کارشناسی 1388/07/28
صلاحیت ها رسیدگی وحسابرسی امورخدماتی وبازرگانی وحسابهای بانکی اشخاص حقیقی وحقوقی وحسابداری و حسابرسی وزارتخانه ها ،سازمانها وموسسات دولتی وطرحهای عمرانی، حسابداری وحسابرسی امور تولیدی و صنعتی، ارزیابی سهام و سهم الشرکه شرکتهای خدماتی و بازرگانی، حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله بنیادها ، شهرداریها و سایر موسسات عام المنفعه، حسابرسی امورمالیاتی، حسابرسی بانک ها، بیمه ها و موسسات اعتباری در کلیه استان های کشور
2017-11-03-09-00-39
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: کلیه استان های کشور نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی معماری
شروع کارشناسی 1381/02/29
صلاحیت ها برآورد هزینه تعمیرات ومیزان خسارت، ارزیابی اراضی غیرمزروعی،تعیین مقادیر و برآورد هزینه ساختمان، ارزیابی املاک، تعیین و تعدیل اجاره بهاء و تعیین اجرت-المثل ساختمان،تعیین سرقفلی وحقوق کسب و پیشه و تجارت، رسیدگی به اختلافات مربوط به کلیه قراردادهائیکه بین کارفرمایان با مشاوران و پیمانکاران ازهر نوع به استثناء قراردادهائیکه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله گردیده است،دررابطه با تخصص کارشناس،کلیه قراردادهای منعقده بین کارفرمایان بامشاوران وپیمانکاران که بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور مبادله گردیده وسایر قراردادهائیکه بین اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد شده است در رابطه با تخصص کارشناس در کلیه استان های کشور
2017-11-03-09-07-03
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: کلیه استان های کشور نمایش کارشناسان
تحصیلات فوق لیسانس مهندسی عمران (سازه)
شروع کارشناسی 1388/07/28
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت (تأمین دلیل)، تطبیق وضعیت با (نقشه، قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت و نوع)، تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرایی عملیات و برآورد هزینه تعمیرات، ارزیابی اراضی غیرمزروعی ، ارزیابی املاک ، رسیدگی صورت کارکرد ، تشخیص حسن انجام کار ، تعیین علت و میزان خسارات ، تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک ، تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ، رسیدگی به کلیه قراردادهاییکه بین کارفرمایان با مشاوران و پیمانکاران از هر نوع به استثناء قراردادهائیکه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله گردیده است در رابطه با تخصص کارشناس، کلیه قراردادهای منعقده بین کارفرمایان با مشاوران و پیمانکاران که بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله گردیده و سایر قراردادهائیکه بین اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد شده است در رابطه با تخصص کارشناس، امور فنی مصالح ساختمانی ، فولاد ، بتن ، مصالح متعارف ساختمانی و سایر مصالح ساختمانی، رسیدگی به اختلافات مربوط به کلیه قراردادهای منعقده بین کارفرمایان با مشاوران و پیمانکاران که بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله گردیده و سایر قراردادهائیکه بین اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد شده است در رابطه با تخصص کارشناس در کلیه استان های کشور
2017-11-05-04-41-25
رشته کارشناسی: رشته کشاورزی و منابع طبیعی
حوزه فعالیت: کلیه استان های کشور نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی کشاورزی (دامپروری)
شروع کارشناسی 1382/04/04
صلاحیت ها ارزیابی اراضی مزروعی و محصولات آنها (حسب مورد) و تعیین میزان خسارات وارده به آنها و همچنین ارزیابی باغات و محصولات آنها (حسب مورد)، تعیین میزان خسارات وارده به آنها ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستایی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی باشد ،تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات، ارزیابی زراعت ها و تولیدات گلخانه ای، کشت بافت بذر و نهال های اصلاح شده ژنتیکی، ارزیابی ماشین آلات و لوازم و ادوات کشاورزی، تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای از نظر کشاورزی در کلیه استان های کشور