کارشناسان کانون

کارشناسان کانون

  • فیلتر ها
  • تغیر طرح بندی به طرح شبکه
  • تغیر طرح بندی به طرح جدول
2017-11-05-06-06-26
رشته کارشناسی: رشته کشاورزی و منابع طبیعی
حوزه فعالیت: شهرستان دامغان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات)
شروع کارشناسی 1391/09/02
صلاحیت ها ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها، برآورد میزان خسارت وارده به آنها، تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی وغارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات در استان سمنان بجز مرکز استان
2017-11-05-06-08-45
رشته کارشناسی: رشته کشاورزی و منابع طبیعی
حوزه فعالیت: استان سمنان به جز مرکز استان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی ترویج و آموزش کشاوری
شروع کارشناسی 1391/06/30
صلاحیت ها ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها، برآورد میزان خسارت وارده به آنها، تعیین اجاره بهاء و اجرت¬المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی وغارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات- ارزیابی ساختمانهاوتاسیسات روستایی متعارف که جزئی ازمجموعه موردارزیابی باشد،ارزیابی زراعت هاوتولیدات گلخانه ای،کشت بافت بذرونهال اصلاح شده ژنتیکی در استان سمنان بجز مرکز استان
2017-11-05-06-11-29
رشته کارشناسی: رشته کشاورزی و منابع طبیعی
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات فوق لیسانس مهندسی منابع طبیعی( مرتع داری)
شروع کارشناسی 1391/11/01
صلاحیت ها تشخیص اراضی جنگلی ، مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگر و ارزایب آنها – ارزیابی فرآورده ها و محصولات جنگلی و مرتعی و تعیین میزان خسارت وارده به آنها در استان سمنان
2017-11-05-06-13-18
رشته کارشناسی: رشته کشاورزی و منابع طبیعی
حوزه فعالیت: شهرستان گرمسار نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی
شروع کارشناسی 1391/09/02
صلاحیت ها ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها، برآورد میزان خسارت وارده به آنها، تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی وغارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات در استان سمنان بجز مرکز استان
2017-11-05-06-15-21
رشته کارشناسی: رشته کشاورزی و منابع طبیعی
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات فوق لیسانس مهندسی کشاورزی(آبیاری وزهکشی)
شروع کارشناسی 1391/03/11
صلاحیت ها ارزیابی اراضی مزروعی و باغات وپارکها ومحصولات آنها، برآورد میزان خسارت وارده به آنها، خاکشناسی وتعیین میزان آب موردنیاز برای مصارف کشاورزی در استان سمنان
2017-11-05-06-17-58
رشته کارشناسی: رشته کشاورزی و منابع طبیعی
حوزه فعالیت: شهرستان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات فوق لیسانس مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
شروع کارشناسی 1394/03/25
صلاحیت ها ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها، برآورد میزان خسارت وارده به آنها، تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات، ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستایی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی میباشد در شهرستان سمنان
2017-11-05-06-29-09
رشته کارشناسی: رشته کشاورزی و منابع طبیعی
حوزه فعالیت: شهرستان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی منابع طبیعی (جنگلداری)
شروع کارشناسی 1394/03/25
صلاحیت ها ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها، برآورد میزان خسارت وارده به آنها در شهرستان سمنان
2017-11-05-06-30-26
رشته کارشناسی: رشته کشاورزی و منابع طبیعی
حوزه فعالیت: شهرستان گرمسار نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی کشاورزی (ترویج وآموزش)
شروع کارشناسی 1394/03/25
صلاحیت ها ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها، برآورد میزان خسارت وارده به آنها در شهرستان گرمسار
2017-11-05-06-31-40
رشته کارشناسی: رشته کشاورزی و منابع طبیعی
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات)
شروع کارشناسی 1394/12/24
صلاحیت ها ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها، برآورد میزان خسارت وارده به آنها، ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستائی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی باشد، ارزیابی زراعت ها و تولیدات گلخانه ای ، کشت بافت بذر و نهال های اصلاح شده ژنتیکی در استان سمنان
2017-11-05-06-33-20
رشته کارشناسی: رشته کشاورزی و منابع طبیعی
حوزه فعالیت: شهرستان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات)
شروع کارشناسی 1394/12/24
صلاحیت ها ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها، برآورد میزان خسارت وارده به آنها، تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی وغارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات در شهرستان سمنان
2017-11-05-06-34-30
رشته کارشناسی: رشته کشاورزی و منابع طبیعی
حوزه فعالیت: شهرستان گرمسار نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی کشاورزی (ترویج وآموزش)
شروع کارشناسی 1394/12/24
صلاحیت ها ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها، برآورد میزان خسارت وارده به آنها در شهرستان گرمسار
رشته کارشناسی: رشته کشاورزی و منابع طبیعی
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی -زراعت
شروع کارشناسی 1399/06/18
صلاحیت ها ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده دراستان سمنان