کارشناسان کانون

کارشناسان کانون

  • فیلتر ها
  • تغیر طرح بندی به طرح شبکه
  • تغیر طرح بندی به طرح جدول
رشته کارشناسی: رشته لوازم خانگی و اداری
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات کارشناسی مهندسی مکانیک-ماشین افزار
شروع کارشناسی 1399/06/18
صلاحیت ها ارزیابی لوازم خانگی در استان سمنان
2017-11-02-15-29-57
رشته کارشناسی: رشته داروسازی و سم شناسی
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات دکترای عمومی(داروسازی)
شروع کارشناسی 1395/12/23
صلاحیت ها بررسی وارزیابی مواداولیه فرآورده های داروئی،بهداشتی وآرایشی، بررسی و ارزیابی اقلام داروئی و آرایشی و بهداشتی در استان سمنان
2017-11-02-15-59-20
رشته کارشناسی: رشته حسابداری وحسابرسی
حوزه فعالیت: کلیه استان های کشور نمایش کارشناسان
تحصیلات فوق لیسانس حسابداری
شروع کارشناسی 1380/10/09
صلاحیت ها رسیدگی و حسابرسی امورخدماتی و بازرگانی و حسابهای بانکی اشخاص حقیقی وحقوقی وحسابداری و حسابرسی امورتولیدی وصنعتی وموسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله بنیادها، شهرداری ها و سایر موسسات عام المنفعه وهمچنین وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتی و طرح های عمرانی و ارزیابی سهام و سهام الشرکه شرکت های خدماتی و بازرگانی و تولیدی و صنعتی، حسابرسی امورمالیاتی، ارزیابی سهام و سهم الشرکه بانک ها ، بیمه ها و موسسات اعتباری، حسابرسی بانک ها، بیمه ها و موسسات اعتباری در کلیه استان های کشور
2017-11-02-16-02-21
رشته کارشناسی: رشته حسابداری وحسابرسی
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس حسابداری
شروع کارشناسی 1381/02/29
صلاحیت ها رسیدگی و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی و حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی وحسابداری و حسابرسی امور تولیدی و صنعتی و همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ازجمله بنیادها، شهرداریها و سایر موسسات عام المنفعه همچنین وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات دولتی و طرح های عمرانی و ارزیابی سهام و سهم الشرکه شرکت های خدماتی و بازرگانی و تولیدی و صنعتی، حسابرسی امور مالیاتی، حسابرسی بانک ها و بیمه ها و موسسات اعتباری در استان سمنان
2017-11-02-19-10-16
رشته کارشناسی: رشته حسابداری وحسابرسی
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس حسابداری
شروع کارشناسی 1381/02/29
صلاحیت ها رسیدگی و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی و حساب های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی و حسابداری و حسابرسی امور تولیدی و صنعتی و همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ازجمله بنیادها، شهرداری ها و سایر موسسات عام المنفعه همچنین وزارتخانه ها وسازمان ها و موسسات دولتی طرحهای عمرانی و ارزیابی سهام و سهم الشرکه شرکت های خدماتی و بازرگانی و تولیدی وصنعتی و حسابرسی امور مالیاتی، حسابرسی بانکها، بیمه ها و موسسات اعتباری، ارزیابی سهام و سهم الشرکه بانک ها و بیمه ها و موسسات اعتباری در استان سمنان
2017-11-02-19-11-56
رشته کارشناسی: رشته حسابداری وحسابرسی
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات فوق لیسانس حسابداری
شروع کارشناسی 1382/03/18
صلاحیت ها حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی در استان سمنان
2017-11-02-19-13-45
رشته کارشناسی: رشته حسابداری وحسابرسی
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس حسابداری
شروع کارشناسی 1388/07/28
صلاحیت ها رسیدگی وحسابرسی امورخدماتی وبازرگانی وحسابهای بانکی اشخاص حقیقی وحقوقی وحسابداری و حسابرسی وزارتخانه ها ،سازمانها وموسسات دولتی وطرحهای عمرانی، حسابداری وحسابرسی امور تولیدی و صنعتی، ارزیابی سهام و سهم الشرکه شرکتهای خدماتی و بازرگانی، حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله بنیادها ، شهرداریها و سایر موسسات عام المنفعه، حسابرسی امورمالیاتی در استان سمنان
2017-11-02-19-15-47
رشته کارشناسی: رشته حسابداری وحسابرسی
حوزه فعالیت: استان سمنان به جز مرکز استان نمایش کارشناسان
تحصیلات فوق لیسانس حسابداری
شروع کارشناسی 1389/04/31
صلاحیت ها رسیدگی وحسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی و حسابهای بانکی اشخاص حقیقی وحقوقی و امورتولیدی وصنعتی، ارزیابی سهام و سهم الشرکه شرکتهای خدماتی وبازرگانی، ارزیابی سهام وسهم الشرکه شرکتهای تولیدی وصنعتی – حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ، از جمله بنیادها،شهرداریها و سایر موسسات عام المنفعه، حسابداری و حسابرسی وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات دولتی وطرح های عمرانی در استان سمنان به جز مرکز استان
2017-11-02-19-19-14
رشته کارشناسی: رشته حسابداری وحسابرسی
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس حسابداری
شروع کارشناسی 1389/05/02
صلاحیت ها حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی در استان سمنان
2017-11-02-19-21-09
رشته کارشناسی: رشته حسابداری وحسابرسی
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس حسابداری
شروع کارشناسی 1389/12/14
صلاحیت ها رسیدگی و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی و حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی و حسابداری و حسابرسی امور تولیدی و صنعتی ، ارزیابی سهام و سهم الشرکه شرکتهای خدماتی وبازرگانی،ارزیابی سهام وسهم الشرکه شرکتهای تولیدی وصنعتی، حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله بنیادها شهرداری ها و سایر موسسات عام المنفعه در استان سمنان
2017-11-02-19-23-15
رشته کارشناسی: رشته حسابداری وحسابرسی
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس حسابداری
شروع کارشناسی 1391/07/27
صلاحیت ها رسیدگی و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی وحسابهای بانکی اشخاص حقیقی وحقوقی ،حسابداری وحسابرسی امورتولیدی وصنعتی- حسابداری و حسابرسی وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی و طرحهای عمرانی، حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله بنیادها ، شهرداریها و سایر موسسات عام المنفعه، ارزیابی سهام و سهم الشرکه شرکت های تولیدی و صنعتی در استان سمنان
2017-11-02-19-37-28
رشته کارشناسی: رشته حسابداری وحسابرسی
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس حسابداری
شروع کارشناسی 1392/07/30
صلاحیت ها حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی و حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی ، حسابداری و حسابرسی امور تولیدی و صنعتی، حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله بنیادها ،شهرداریها و سایر موسسات عام المنفعه، حسابداری و حسابرسی وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتی و طرحهای عمرانی، ارزیابی سهام و سهم الشرکه شرکت های تولیدی و صنعنی در استان سمنان