کارشناسان کانون

کارشناسان کانون

  • فیلتر ها
  • تغیر طرح بندی به طرح شبکه
  • تغیر طرح بندی به طرح جدول
2017-11-03-06-25-19
رشته کارشناسی: رشته وسائط نقلیه موتوری و زمینی
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس افسری
شروع کارشناسی 1389/05/03
صلاحیت ها رسیدگی به تصادفات و علت تصادف و تعیین میزان خسارت و کاهش قیمت ناشی از تصادف، ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی در استان سمنان
2017-11-03-06-26-40
رشته کارشناسی: رشته وسائط نقلیه موتوری و زمینی
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس افسری
شروع کارشناسی 1389/12/04
صلاحیت ها رسیدگی به تصادفات و علت تصادف و تعیین میزان خسارت و کاهش قیمت ناشی از تصادف، ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی در استان سمنان
2017-11-03-06-28-00
رشته کارشناسی: رشته وسائط نقلیه موتوری و زمینی
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس افسری
شروع کارشناسی 1390/11/08
صلاحیت ها رسیدگی به تصادفات و علت تصادف و تعیین میزان خسارت و کاهش قیمت ناشی از تصادف، ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی در استان سمنان
2017-11-03-08-15-14
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات فوق لیسانس مهندسی معماری
شروع کارشناسی 1367/07/23
صلاحیت ها متره و برآورد ساختمان ها و تشخیص حسن انجام کارساختمان، ارزیابی اراضی غیر مزروعی ، تعیین وتعدیل اجاره بهاء وتعیین اجرت المثل در استان سمنان
2017-11-03-10-19-55
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: کلیه استان های کشور نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی راه و ساختمان
شروع کارشناسی 1372/08/09
صلاحیت ها متره و برآوردساختمانها،تشخیص حسن انجام کارو برآورد خسارت و تعمیرات وارزیابی اراضی غیرمزروعی، ارزیابی ساختمان،تعیین وتعدیل اجاره بهاء وتعیین اجرت¬المثل، تعیین سرقفلی میزان حق کسب و پیشه و تجارت،رسیدگی به اختلافات مربوط به کلیه قراردادهائیکه بین کارفرمایان با مشاوران و پیمانکاران از هر نوع به استثناء قراردادهائیکه بر اساس ضوابط ومقررات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور مبادله گردیده است،دررابطه باتخصص کارشناس،کلیه قراردادهای منعقده بین کارفرمایان بامشاوران وپیمانکاران که براساس ضوابط ومقررات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور مبادله گردیده وسایرقراردادهائی که بین اشخاص حقیقی وحقوقی منعقد شده است دررابطه با تخصص کارشناس در کلیه استان های کشور
2017-11-03-08-49-18
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی راه و ساختمان
شروع کارشناسی 1373/06/06
صلاحیت ها متره و برآورد میزان خسارت و تعمیرات ساختمانها و ارزیابی اراضی غیرمزروعی ، تعیین و تعدیل اجاره بهاء و تعیین اجرت المثل، تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت، ارزیابی واحدها و ساختمانها ، رسیدگی به اختلافات مربوط به کلیه قراردادهائیکه بین کارفرمایان با مشاوران و پیمانکاران از هر نوع به استثناء قراردادهائیکه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله گردیده است ، دررابطه با تخصص کارشناس، امورفنی مصالح ساختمانی – فولاد و بتن و مصالح متعارف ساختمانی و سایر مصالح ساختمانی در استان سمنان
2017-11-03-08-52-06
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: کلیه استان های کشور نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی راه و ساختمان
شروع کارشناسی 1378/12/15
صلاحیت ها ارزیابی اراضی غیرمزروعی ومتره وبرآورد ساختمان وبرآورد هزینه تعمیرات،ارزیابی ساختمانها وتعیین وتعدیل اجاره بهاء و تعیین اجرت المثل، تعیین سرقفلی و میزان حق کسب و پیشه و تجارت.رسیدگی به اختلافات مربوط به کلیه قراردادهائیکه بین کارفرمایان با مشاوران و پیمانکاران از هر نوع به استثناء قراردادهائیکه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورمبادله گردیده است، دررابطه با تخصص کارشناس،کلیه قراردادهای منعقده بین کارفرمایان با مشاوران و پیمانکاران که بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله گردیده و سایر قراردادهائیکه بین اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد شده است در رابطه با تخصص کارشناس – امور فنی راه ، راه آهن و باند فرودگاه در کلیه استان های کشور
2017-11-03-08-58-45
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: کلیه استان های کشور نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی راه و ساختمان
شروع کارشناسی 1381/02/29
صلاحیت ها برآورد هزینه تعمیرات و میزان خسارات، ارزیابی اراضی غیرمزروعی، تعیین مقادیر و برآورد هزینه ساختمان، ارزیابی واحدها و ساختمانها، تعیین و تعدیل اجاره بهاء و تعیین اجرت المثل، تعیین سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت- رسیدگی به کلیه قراردادهاییکه بین کارفرمایان با مشاوران و پیمانکاران از هر نوع به استثناء قراردادهائیکه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله گردیده است در رابطه با تخصص کارشناس در کلیه استان های کشور
2017-11-03-09-00-39
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: کلیه استان های کشور نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی معماری
شروع کارشناسی 1381/02/29
صلاحیت ها برآورد هزینه تعمیرات ومیزان خسارت، ارزیابی اراضی غیرمزروعی،تعیین مقادیر و برآورد هزینه ساختمان، ارزیابی املاک، تعیین و تعدیل اجاره بهاء و تعیین اجرت-المثل ساختمان،تعیین سرقفلی وحقوق کسب و پیشه و تجارت، رسیدگی به اختلافات مربوط به کلیه قراردادهائیکه بین کارفرمایان با مشاوران و پیمانکاران ازهر نوع به استثناء قراردادهائیکه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله گردیده است،دررابطه با تخصص کارشناس،کلیه قراردادهای منعقده بین کارفرمایان بامشاوران وپیمانکاران که بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور مبادله گردیده وسایر قراردادهائیکه بین اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد شده است در رابطه با تخصص کارشناس در کلیه استان های کشور
2017-11-03-09-02-58
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: استان سمنان به جز مرکز استان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی عمران
شروع کارشناسی 1388/04/21
صلاحیت ها تعیین وتشریح وضعیت(تأمین دلیل)، تطبیق وضعیت با(نقشه،قرارداد،ضوابط ومقررات،قدمت ونوع)، تعیین مقادیر وبرآورد هزینه اجرایی عملیات و برآورد هزینه تعمیرات،ارزیابی اراضی غیرمزروعی، ارزیابی املاک،تعیین اجاره بهاء واجرت المثل اراضی واملاک، تعیین سرقفلی وحق کسب وپیشه وتجارت در استان سمنان به جز مرکز استان
2017-11-03-09-07-03
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: کلیه استان های کشور نمایش کارشناسان
تحصیلات فوق لیسانس مهندسی عمران (سازه)
شروع کارشناسی 1388/07/28
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت (تأمین دلیل)، تطبیق وضعیت با (نقشه، قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت و نوع)، تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرایی عملیات و برآورد هزینه تعمیرات، ارزیابی اراضی غیرمزروعی ، ارزیابی املاک ، رسیدگی صورت کارکرد ، تشخیص حسن انجام کار ، تعیین علت و میزان خسارات ، تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک ، تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ، رسیدگی به کلیه قراردادهاییکه بین کارفرمایان با مشاوران و پیمانکاران از هر نوع به استثناء قراردادهائیکه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله گردیده است در رابطه با تخصص کارشناس، کلیه قراردادهای منعقده بین کارفرمایان با مشاوران و پیمانکاران که بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله گردیده و سایر قراردادهائیکه بین اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد شده است در رابطه با تخصص کارشناس، امور فنی مصالح ساختمانی ، فولاد ، بتن ، مصالح متعارف ساختمانی و سایر مصالح ساختمانی، رسیدگی به اختلافات مربوط به کلیه قراردادهای منعقده بین کارفرمایان با مشاوران و پیمانکاران که بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله گردیده و سایر قراردادهائیکه بین اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد شده است در رابطه با تخصص کارشناس در کلیه استان های کشور
2017-11-03-09-10-22
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: کلیه استان های کشور نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی عمران
شروع کارشناسی 1388/07/28
صلاحیت ها تعیین وتشریح وضعیت (تأمین دلیل)،تطبیق وضعیت با(نقشه،قرارداد،ضوابط ومقررات،قدمت ونوع)، تعیین مقادیر وبرآورد هزینه اجرایی عملیات و برآورد هزینه تعمیرات، ارزیابی اراضی غیرمزروعی، رسیدگی صورت کارکرد،تشخیص حسن انجام کار،تعیین علت و میزان خسارات، ارزیابی املاک، تعیین اجاره بهاء واجرت المثل اراضی و املاک، تعیین سرقفلی وحق کسب و پیشه وتجارت، رسیدگی به اختلافات مربوط به کلیه قراردادهاییکه بین کارفرمایان با مشاوران و پیمانکاران از هر نوع به استثناء قراردادهائیکه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله گردیده است در رابطه با تخصص کارشناس در کلیه استان های کشور