کارشناسان کانون

کارشناسان کانون

  • فیلتر ها
  • تغیر طرح بندی به طرح شبکه
  • تغیر طرح بندی به طرح جدول
2017-11-03-09-43-28
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: استان سمنان به جز مرکز استان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی عمران
شروع کارشناسی 1389/10/06
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت، تطبیق وضعیت، متره و برآورد، ارزیابی اراضی مسکونی در استان سمنان به جز مرکز استان
2017-11-03-09-45-46
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: استان سمنان به جز مرکز استان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی عمران
شروع کارشناسی 1389/12/08
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت، تطبیق وضعیت، متره و برآورد، رسیدگی صورت کارکرد، تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت و میزان خسارات، ارزیابی اراضی غیر مزروعی، ارزیابی املاک، تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک ، تعین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در استان سمنان به جز مرکز
2017-11-03-09-47-44
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی عمران
شروع کارشناسی 1390/04/19
صلاحیت ها تعیین وتشریح وضعیت، تطبیق وضعیت،متره و برآورد،ارزیابی اراضی غیرمزروعی ، رسیدگی صورت کارکرد ( بدون قرارداد)،تشخیص حسن انجام کار،تعیین علت و میزان خسارات،ارزیابی املاک،تعیین اجاره بهاء واجرت المثل اراضی و املاک،تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ، رسیدگی به اختلافات مربوط به کلیه قراردادهاییکه بین کارفرمایان بامشاوران وپیمانکاران ازهرنوع به استثناء قراردادهائیکه براساس ضوابط ومقررات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورمبادله گردیده است دررابطه باتخصص کارشناس در استان سمنان
2017-11-03-10-12-14
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات فوق لیسانس مهندسی عمران – مکانیک خاک و پی
شروع کارشناسی 1390/02/03
صلاحیت ها تعیین وتشریح وضعیت، تطبیق وضعیت،متره و برآورد،ارزیابی اراضی غیرمزروعی ، رسیدگی صورت کارکرد،تشخیص حسن انجام کار،تعیین علت و میزان خسارات،ارزیابی املاک،تعیین اجاره بهاء واجرت المثل اراضی و املاک،تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ، رسیدگی به اختلافات مربوط به کلیه قراردادهاییکه بین کارفرمایان بامشاوران وپیمانکاران ازهرنوع به استثناء قراردادهائیکه براساس ضوابط ومقررات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورمبادله گردیده است دررابطه باتخصص کارشناس در استان سمنان
2017-11-03-10-31-22
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: استان سمنان به جز مرکز استان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی عمران
شروع کارشناسی 1390/02/03
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت، تطبیق وضعیت، متره و برآورد، ارزیابی اراضی غیرمزروعی، رسیدگی صورت کارکرد، تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت و میزان خسارات، ارزیابی املاک، تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک - تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در استان سمنان به جز مرکز استان
2017-11-03-10-33-26
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: استان سمنان به جز مرکز استان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی عمران
شروع کارشناسی 1390/02/03
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت، تطبیق وضعیت، متره و برآورد، ارزیابی اراضی غیرمزروعی، رسیدگی صورت کارکرد، تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت و میزان خسارات، ارزیابی املاک ، تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک - تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در استان سمنان به جز مرکز استان
2017-11-03-10-36-17
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: استان سمنان به جز مرکز استان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی عمران
شروع کارشناسی 1390/03/04
صلاحیت ها تعیین وتشریح وضعیت،تطبیق وضعیت، مترهوبرآورد،ارزیابی اراضی و املاک مسکونی، رسیدگی صورت کارکرد، تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت ومیزان خسارات، تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی - رسیدگی به کلیه قراردادهایی که بین کارفرمایان با مشاوران و پیمانکاران از هر نوع به استثناء قراردادهائی که بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله گردیده است در رابطه با تخصص کارشناس،تعین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت دراستان سمنان به جزمرکز استان
2017-11-03-10-38-10
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی عمران
شروع کارشناسی 1390/11/08
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت، تطبیق وضعیت، متره و برآورد، ارزیابی اراضی غیرمزروعی، رسیدگی صورت کارکرد، تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت و میزان خسارات، ارزیابی املاک ، تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک - تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در استان سمنان
2017-11-03-10-43-30
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: استان سمنان به جز مرکز استان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی عمران
شروع کارشناسی 1391/03/01
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت، تطبیق وضعیت، متره و برآورد، ارزیابی اراضی مسکونی، ارزیابی املاک مسکونی - رسیدگی به اختلافات کلیه قراردادهاییکه بین کارفرمایان با مشاوران و پیمانکاران از هر نوع به استثناء قراردادهاییکه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله گردیده است در رابطه با تخصص کارشناس در استان سمنان بجز مرکز استان
2017-11-03-10-46-18
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی عمران
شروع کارشناسی 1391/04/05
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت، تطبیق وضعیت، متره و برآورد،ارزیابی اراضی غیرمزروعی،رسیدگی صورت کارکرد،تشخیص حسن انجام کار،تعیین علت و میزان خسارات،ارزیابی املاک ،تعیین اجاره بهاء واجرت المثل اراضی واملاک ، تعیین سرقفلی وحق کسب و پیشه وتجارت- امورفنی راه ، راه آهن و باند فرودگاه ، تفسیر عکسهای هوایی و ماهواره ای از نظر ساختمانی، افراز، رسیدگی به اختلافات کلیه قراردادهاییکه بین کارفرمایان با مشاوران و پیمانکاران از هر نوع به استثناء قراردادهاییکه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله گردیده است در رابطه با تخصص کارشناس در استان سمنان
2017-11-03-10-49-13
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات فوق لیسانس مهندسی عمران( زلزله)
شروع کارشناسی 1391/04/07
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت، تطبیق وضعیت، متره و برآورد، ارزیابی اراضی غیرمزروعی ،رسیدگی صورت کارکرد،تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت و میزان خسارات ،ارزیابی املاک، تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک، تعیین سرقفلی وحق کسب و پیشه و تجارت - رسیدگی به کلیه قراردادهاییکه بین کارفرمایان با مشاوران و پیمانکاران از هر نوع به استثناء قراردادهائیکه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله گردیده است در رابطه با تخصص کارشناس در استان سمنان
2017-11-03-10-54-32
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی عمران
شروع کارشناسی 1391/04/06
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت، تطبیق وضعیت، متره و برآورد، ارزیابی اراضی غیرمزروعی،ارزیابی املاک،رسیدگی صورت کارکرد، تشخیص حسن انجام کار،تعیین علت و میزان خسارات ، تعیین اجاره بهاء واجرت المثل اراضی و املاک،تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، رسیدگی به اختلافات مربوط به کلیه قراردادهائیکه بین کارفرمایان با مشاوران و پیمانکاران از هر نوع به استثناء قراردادهائیکه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله گردیده است در رابطه با تخصص کارشناس در استان سمنان