کارشناسان کانون

کارشناسان کانون

  • فیلتر ها
  • تغیر طرح بندی به طرح شبکه
  • تغیر طرح بندی به طرح جدول
2017-11-03-12-43-22
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: شهرستان دامغان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی عمران
شروع کارشناسی 1392/07/30
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت، تطبیق وضعیت، متره و برآورد،رسیدگی صورت کارکرد،تشخیص حسن انجام کار،تعیین علت ومیزان خسارات،ارزیابی اراضی مسکونی در شهرستان دامغان
2017-11-03-12-45-31
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی راه و ساختمان
شروع کارشناسی 1392/07/30
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت، تطبیق وضعیت، متره وبرآورد،رسیدگی صورت کارکرد ، تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت و میزان خسارات،ارزیابی اراضی و املاک مسکونی – ارزیابی اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی در استان سمنان
2017-11-03-12-47-23
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: استان سمنان به جز مرکز استان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی عمران
شروع کارشناسی 1392/07/30
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت، تطبیق وضعیت، متره و برآورد، رسیدگی صورت کارکرد، تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت ومیزان خسارات، ارزیابی اراضی غیر مزروعی - ارزیابی املاک - تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک – تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در استان سمنان بجز مرکز استان
2017-11-03-12-49-42
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی عمران
شروع کارشناسی 1394/03/25
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت، تطبیق وضعیت، متره و برآورد- رسیدگی صورت کارکرد، تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت ومیزان خسارات، ارزیابی اراضی غیرمزروعی - ارزیابی املاک – تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک – تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، رسیدگی به اختلافات کلیه قراردادهاییکه بین کارفرمایان با مشاوران و پیمانکاران از هر نوع به استثناء قراردادهاییکه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله گردیده است در رابطه با تخصص کارشناس در استان سمنان
2017-11-03-12-51-33
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: شهرستان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی عمران
شروع کارشناسی 1394/03/25
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت، تطبیق وضعیت، متره وبرآورد، رسیدگی صورت کارکرد، تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت و میزان خسارات، ارزیابی اراضی و املاک مسکونی، تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی، تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی در شهرستان سمنان
2017-11-03-12-53-27
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: شهرستان گرمسار نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی عمران
شروع کارشناسی 1394/03/25
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت، تطبیق وضعیت، متره و برآورد- رسیدگی صورت کارکرد،تشخیص حسن انجام کار،تعیین علت ومیزان خسارات،ارزیابی اراضی غیرمزروعی - ارزیابی املاک – تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک – تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در شهرستان گرمسار
2017-11-03-12-55-13
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: شهرستان گرمسار نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی عمران
شروع کارشناسی 1394/03/25
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت، تطبیق وضعیت، متره و برآورد، رسیدگی صورت کارکرد، تشخیص حسن انجام کار،تعیین علت ومیزان خسارات،ارزیابی اراضی و املاک مسکونی، تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی در شهرستان گرمسار
2017-11-03-12-56-45
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: شهرستان گرمسار نمایش کارشناسان
تحصیلات فوق لیسانس مهندسی معماری
شروع کارشناسی 1394/03/25
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت، تطبیق وضعیت، متره وبرآورد،رسیدگی صورت کارکرد،تشخیص حسن انجام کار،تعیین علت ومیزان خسارات،ارزیابی اراضی و املاک مسکونی، تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی در شهرستان گرمسار
2017-11-03-12-59-01
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: استان سمنان به جز مرکز استان نمایش کارشناسان
تحصیلات فوق لیسانس مهندسی عمران (سازه)
شروع کارشناسی 1394/12/24
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت (تأمین دلیل)، تطبیق وضعیت با (نقشه، قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت و نوع)، تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرایی عملیات و برآوردهزینه تعمیرات،ارزیابی اراضی غیر مزروعی- ارزیابی املاک - تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک – تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، امورفنی مصالح ساختمانی، فولاد ، بتن ، مصالح متعارف ساختمانی و سایر مصالح ساختمانی، رسیدگی به اختلافات مربوط به کلیه قراردادهایی که بین کارفرمایان با مشاوران و پیمانکاران از هر نوع به استثناء قراردادهایی که بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله گردیده است در رابطه با تخصص کارشناس در استان سمنان به جز مرکز استان
2017-11-03-13-01-20
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: شهرستان گرمسار نمایش کارشناسان
تحصیلات فوق لیسانس مهندسی عمران (سازه های هیدرولیکی)
شروع کارشناسی 1394/12/24
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت، تطبیق وضعیت، متره و برآورد، رسیدگی صورت کارکرد(بدون قرارداد) ،تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت ومیزان خسارات ارزیابی اراضی مسکونی در شهرستان گرمسار
2017-11-03-13-03-07
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: شهرستان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی عمران
شروع کارشناسی 1394/12/24
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت، تطبیق وضعیت، متره و برآورد، ارزیابی اراضی غیرمزروعی ،رسیدگی صورت کارکرد، تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت و میزان خسارات، ارزیابی املاک ، تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک- تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در شهرستان سمنان
2017-11-03-13-06-56
رشته کارشناسی: رشته راه و ساختمان
حوزه فعالیت: شهرستان شاهرود نمایش کارشناسان
تحصیلات فوق لیسانس مهندسی عمران (سازه)
شروع کارشناسی 1395/12/23
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت، تطبیق وضعیت، متره و برآورد، رسیدگی صورت کارکرد، تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت و میزان خسارات، ارزیابی اراضی غیر مزروعی، ارزیابی املاک، تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک ، تعین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در شهرستان شاهرود