کارشناسان کانون

کارشناسان کانون

  • فیلتر ها
  • تغیر طرح بندی به طرح شبکه
  • تغیر طرح بندی به طرح جدول
jafarian
رشته کارشناسی: رشته مهندسی آب
حوزه فعالیت: کلیه استان های کشور نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی زمین شناسی
شروع کارشناسی 1381/02/29
صلاحیت ها منابع آب زیرزمینی (چاه ، چشمه ، قنات) در کلیه استان های کشور
2017-11-02-06-59-44
رشته کارشناسی: رشته مهندسی آب
حوزه فعالیت: کلیه استان های کشور نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی زمین شناسی
شروع کارشناسی 1389/12/11
صلاحیت ها بررسی حق ابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی در رابطه با انهار، چشمه ها و چاه ها ،تعیین ارقام و مقادیر آب بهاء بر اساس ارزش و اعتبار محلی آب و نوع تولید و مصرف، رسیدگی به اختلافات میان کارفرمایان، مهندسین مشاور و پیمانکاران در امور تخصص مربوط، بررسی مطالعات اجرایی در عملیات ژئوفیزیک، ژئوشیمی، ژئوتکنیک، حفاری و چاه پیمایی و ویدئومتری و ردیابی در ارتباط با مهندسی آب، تشخیص بستر و حریم در جایگاه قرضه گیری و برداشت از مخازن و ذخائر شن و ماسه و رس، علت یابی حوادث ناشی از عملکرد آب و خاک از جمله سیل زدگی، ریزش و رانش سنگ و خاک، نشست و لغزش زمین یا گسلش و بریدگی لایه ها و پدیده های آبشستگی و آب بردگی، بررسی چگونگی آلودگی آبها به لحاظ تشخیص و تعیین بار آلایش و تاثیر سوء آن بر صلاحیت مصرف و محیط زیست در کل کشور
2017-11-02-07-03-36
رشته کارشناسی: رشته مهندسی آب
حوزه فعالیت: استان سمنان به جز مرکز استان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی زمین شناسی
شروع کارشناسی 1389/12/11
صلاحیت ها بررسی حقابه ها واجرت المثل منابع آب اعم ازسطحی یا زیرزمینی در رابطه با انهار، چشمه ها وچاهها،علت یابی حوادث ناشی ازعملکردآب وخاک ازجمله سیل زدگی،ریزش و رانش سنگ وخاک نشست و لغزش زمین یاگسلش وبریدگی لایه ها و پدیده های آبشستگی وآب بریدگی، علت یابی پیامدهای حادث بر منابع آب و فاضلاب و تبعات آن، تشخیص بسترو حریم در جایگاه قرضه گیری و برداشت از مخازن و ذخایر شن و ماسه، بررسی چگونگی آلودگی آبها بلحاظ تشخیص و تعیین بار آلایش و تاثیر سوء آن بر صلاحیت مصرف و محیط زیست در استان سمنان بجز مرکز استان
2017-11-02-07-06-32
رشته کارشناسی: رشته مهندسی آب
حوزه فعالیت: کلیه استان های کشور نمایش کارشناسان
شروع کارشناسی 1390/01/21
صلاحیت ها بررسی حقابه ها واجرت المثل منابع آب اعم ازسطحی یازیرزمینی دررابطه باانهار،چشمه ها وچاهها،علت یابی پیامدهای حادث برمنابع آب وفاضلاب وتبعات آن،بررسی موقعیت عمومی منابع آب اعم ازسطحی،زیرزمینی وفاضلاب ها شامل چاه،چشمه،قنات،پساب وفاضلاب، تعیین ارقام و مقادیر آب بهاء براساس ارزش و اعتبار محلی آب و نوع تولید و مصرف،بررسی مطالعات اجرائی در عملیات ژئوفیزیک، ژئوشیمی، ژئوتکنیک، حفاری و چاه پیمانی، ویدئومتری و ردیابی در ارتباط با مهندسی آب، رسیدگی به اختلافات میان کارفرمایان - مهندسین مشاور و پیمانکاران در امور تخصصی صلاحیتهای مربوطه در کلیه استان های کشور
2017-11-02-07-11-24
رشته کارشناسی: رشته مهندسی آب
حوزه فعالیت: کلیه استان های کشور نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی کشاورزی (آبیاری )
شروع کارشناسی 1390/02/18
صلاحیت ها بررسی حقابه­ها واجرت­المثل منابع آب اعم ازسطحی یازیرزمینی دررابطه با انهار،چشمه­ها وچاهها،بررسی شبکه های آبیاری تحت فشاریاسنتی وخطوط انتقال آب درشبکه های مذکورتاحداول مزرعه،بررسی مطالعات اجرایی درعملیات ویدئومتری درارتباط بامهندسی آب،بررسی چگونگی آلودگی آبهابه لحاظ تشخیص وتعیین بارآلایش وتاثیر سوءآن برصلاحیت مصرف ومحیط زیست در کل کشور
2017-11-02-11-53-07
رشته کارشناسی: رشته مهندسی آب
حوزه فعالیت: استان سمنان به جز مرکز استان نمایش کارشناسان
شروع کارشناسی 1390/02/18
صلاحیت ها بررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی در رابطه با انهار، چشمه ها و چاه ها در استان سمنان به جز مرکز استان
2017-11-02-11-58-58
رشته کارشناسی: رشته مهندسی آب
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی زمین شناسی
شروع کارشناسی 1390/09/06
صلاحیت ها بررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی در رابطه با انهار، چشمه ها و چاه ها،علت یابی پیامدهای حادث بر منابع آب و فاضلاب و تبعات آن، بررسی موقعیت عمومی منابع آب اعم از سطحی، زیرزمینی وفاضلاب ها شامل چاه ، چشمه، قنات، پساب و فاضلاب، تعیین ارقام و مقادیر آب بهاء براساس ارزش و اعتبار محلی آب و نوع تولید و مصرف، علت یابی حوادث ناشی از عملکرد آب و خاک از جمله سیل زدگی، ریزش و رانش سنگ و خاک، نشست و لغزش زمین یا گسلش و بریدگی لایه ها و پدیده های آبشستگی و آب بردگی، سیدگی به اختلافات میان کارفرمایان - مهندسین مشاور و پیمانکاران در امور تخصصی صلاحیتهای مربوطه در استان سمنان
2017-11-02-12-03-27
رشته کارشناسی: رشته مهندسی آب
حوزه فعالیت: استان سمنان به جز مرکز استان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی کشاورزی (آبیاری )
شروع کارشناسی 1390/09/06
صلاحیت ها بررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم ازسطحی یازیرزمینی در رابطه با انهار، چشمه ها وچاه ها، بررسی شبکه های آبیاری تحت فشار یا سنتی وخطوط انتقال آب درشبکه های مذکور تاحداول مزرعه، تعیین ارقام و مقادیر آب بهاء بر اساس ارزش و اعتبار محلی آب و نوع تولید و مصرف در استان سمنان بجز مرکز استان
2017-11-02-14-32-53
رشته کارشناسی: رشته مهندسی آب
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی زمین شناسی
شروع کارشناسی 1390/12/16
صلاحیت ها بررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم ازسطحی یا زیرزمینی در رابطه با انهار ، چشمه ها و چاه ها ، بررسی موقعیت عمومی منابع آب اعم از سطحی، زیرزمینی و فاضلاب ها شامل چاه، چشمه ، قنات ، پساب و فاضلاب، تعیین ارقام و مقادیر آب بهاء بر اساس ارزش و اعتبار محلی آب و نوع تولید و مصرف، علت یابی پیامدهای حادث بر منابع آب و فاضلاب و تبعات آن، علت یابی حوادث ناشی از عملکرد آب و خاک از جمله سیل زدگی ،ریزش و رانش سنگ و خاک ، نشست و لغزش زمین با گسلش و بریدگی لایه ها و پدیده های ابشستگی و آب بردگی، تشخیص بستر و حریم در جایگاه قرضه گیری و برداشت از مخازن و ذخائر شن و ماسه و رس- رسیدگی به اختلافات میان کارفرمایان - مهندسین مشاور و پیمانکاران در امور تخصصی صلاحیتهای مربوطه در استان سمنان
2017-11-02-14-40-09
رشته کارشناسی: رشته مهندسی آب
حوزه فعالیت: استان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی زمین شناسی
شروع کارشناسی 1394/03/25
صلاحیت ها بررسی حقابه ها واجرت المثل منابع آب اعم ازسطحی یا زیرزمینی دررابطه با انهار،چشمه ها و چاه ها، تعیین ارقام و مقادیر آب بهاء براساس ارزش و اعتبار محلی آب و نوع تولید و مصرف- بررسی موقعیت عمومی منابع آب اعم از سطحی-زیرزمینی و فاضلابهاشامل چاه- چشمه-قنات- پساب و فاضلاب، تشخیص بستر و حریم در جایگاه قرضه گیری و برداشت از مخازن و ذخائر شن و ماسه و رس در استان سمنان
2017-11-02-14-42-36
رشته کارشناسی: رشته مهندسی آب
حوزه فعالیت: شهرستان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی عمران(کارهای آبی)
شروع کارشناسی 1394/03/25
صلاحیت ها بررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی در رابطه با انهار، چشمه ها و چاه ها در شهرستان سمنان
2017-11-02-14-45-47
رشته کارشناسی: رشته مهندسی آب
حوزه فعالیت: شهرستان سمنان نمایش کارشناسان
تحصیلات لیسانس مهندسی کشاورزی (آبیاری )
شروع کارشناسی 1394/03/25
صلاحیت ها بررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی در رابطه با انهار، چشمه ها و چاه ها، بررسی شبکه های آبیاری تحت فشار سنتی و خطوط انتقال آب در شبکه های مذکور تا حد اول مزرعه در شهرستان سمنان